:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันนี้  9 ธันวาคม 2565 นายชลิต บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรที่ผ่านการประเมิน ITA ประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลชีลอง ได้คะแนนผลการประเมิน 96.19 คะแนน ระดับผลการประเมิน AA

          ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " ในงานจะมีกิจกรรมการรับชมวีดิทัศน์กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านกรทุจริต ของพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช. และมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๔ หน่วยงาน

          เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวฯ โดยขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งดำเนินการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร