:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส ต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงาน

21 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 10.00 น.  นายชลิต  บุญชูรัตนภาพ  นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง  และนายกฤษณ์  ทรายทองสกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลชีลอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชีลอง ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลชีลอง ได้ร่วมกันประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อมอบนโยบาย  มอบหมายงาน  ติดตามการปฎิบัติงาน และจัดกิจกรรม ดังนี้  

1.มอบนโยบายมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.มอบนโยบายและแสดงเจตจำนง การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฎิบัติ

4.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการกิจกรรมตามแผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

5.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ

6.คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชีลอง  ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลชีลอง

ร่วมกันแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร