เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


อบรมระบบงานสารบรรณสมัยใหม่..

กีฬาภายใน(สี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..

สร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้..     
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ

กีฬาต้านยาเสพติดฯ

แห่บายศรีประเพณีบุญเดือนหกฯ

    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร สายฝายขี้กาก หมู่ 3 บ้านหนองสระ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
* ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3,11 บ.หนองสระ, บ.ใหม่พัฒนา ชุดที่ 1- ชุดที่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล ชุดที่ 1- ชุดที่ 5
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล (เอกสารเลขที่ 1/2561) 30 พ.ย. 2560
* ประกาศร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 17,11 บ้านหนองบัวขาว, บ้านใหม่พัฒนา
 
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เทศบาลตำบลชีลอง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง (20 พ.ย. 2560 -15 ธ.ค. 2560)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
*ประกาศเทศ เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามฯ ประจำปี
*เทศบาลตำบลชีลองประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2560 ลว. 26 กันยายน 2560
ประมวลจริยธรรม 2560 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
     
     
     
     
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง