เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


บุญเดือกหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

วันสำเร็จการศึกษา..ศพด.     
ลอยกระทง ทต.ชีลอง

กีฬาสวัสดิการเกมส์

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 11 บ้านใหม่พัฒนา
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 5 สาย) หมู่ 16 บ้านชีลอง
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาSML - บ้านนายสง่า พื้นชัยภูมิ) หมู่ 2 บ้านกุดเหม่ง
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มแนวหน้าชาวประชา) หมู่ 5 บ้านหนองบัวขาว
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 สาย) หมู่ 6 บ้านหัวหนอง
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสมอ - บ้านนายพร้อม) หมู่ 8 บ้านหนองปลาโด
*รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 กรกฏาคม 2561
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลชีลอง ร่วมขบวนรำบายศรีประเพณีบุญเดือนหก ฉลองครบ 200 ปี เมืองชัยภูมิ 16 เม.ย. 2561
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
*ประกาศเทศ เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามฯ ประจำปี
*เทศบาลตำบลชีลองประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2560 ลว. 26 กันยายน 2560
ประมวลจริยธรรม 2560 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
     
     
     
 
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง