เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้..

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 2562

โครงการถวายเทียนพรรษา...2562     
กำจัดผักตบและวัชพืชตามแหล่งน้ำ...

แโครงการศึกษาดูงาน..2562

โครงการสร้างอาชีพฯ

    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* เทศบาลตำบลชีลองประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563    
* ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1   
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 มกราคม 2563    
* เทศบาลตำบลชีลองประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563
* การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ทต.ชีลอง ปี 2563
 
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*ช่วงนี้อุณหภูมิลดลง อากาศหนาว ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชีลองรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 10 อัตรา
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
                 ตารางกำหนดวันเวลาสถานที่ในการบริการออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ค่าขยะ ประจำปี 2562
ประมวลจริยธรรม 2562 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
การชำระภาษีประจำปี 2562 การจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ประกาศแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ. 2561-2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน ทต.ชีลอง
* แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ประกาศงานด้านแผนงานและงบประมาณ * แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
* ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563 * ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 * ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง
         
         
 
งานประกาศกองคลัง