เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


แห่บายศรีประเพณีบุญเดือนหกฯ

กีฬาต้านยาเสพติดฯ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ


     
พัฒนาการทำงานเป็นทีมฯ

เชื่อมรักสานสัมพันธ์ฯ
วันเด็กแห่งชาติ..ศูนย์เด็กเล็ก..
    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 สาย)บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง (บริเวณข้างห้องประชุม) บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน) หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร(สายฝายน้ำล้นลำห้วยโดก-ถนนสายบ้านต้อน) หมู่ 5

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เทศบาลตำบลชีลอง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแห่บายศรี ประเพณีบุญเดือนหก เจ้าพ่อพญาแล 1-9 พ.ค. 2560
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
*ประกาศเทศ เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามฯ ประจำปี
*เทศบาลตำบลชีลองประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2559 ลว. 28 มีนาคม 2559
ประมวลจริยธรรม 2559 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง