เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


อบรมระบบงานสารบรรณสมัยใหม่..

กีฬาภายใน(สี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..

สร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้..     
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ

กีฬาต้านยาเสพติดฯ

แห่บายศรีประเพณีบุญเดือนหกฯ

    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศการให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ถึง 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิ
* ขอประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อประเมินภาษี ประจำปี 2561 ถึง 2564
* ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561  
* แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561  
* แบบรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
* ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
* การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เทศบาลตำบลชีลอง ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชีลอง ร่วมงานกีฬาเคลือข่ายสถานศึกษาชีลอง วันที่ 24 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎรณุเคราะห์ ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
*ประกาศเทศ เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามฯ ประจำปี
*เทศบาลตำบลชีลองประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2560 ลว. 26 กันยายน 2560
ประมวลจริยธรรม 2560 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
     
     
     
     
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง