คณะผู้บริหารสภาเทศบาลตำบลชีลองข้าราชการและพนักงานจ้างเว็บบอร์ด ทต.ชีลองร่วมทำความสะอาดไหล่ทาง วันแม่ฯ

โครงการฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างคนฯ
     

มอบถุงยังชีพกับผู้ถูกกักตัว COVID-19โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้..
โครงการด้านสังคมสงเคราะห์ฯ
     
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย..
การชำระภาษี 2564
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

เทศบาลตำบลชีลอง เตือนภัย COVID 19

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้..

    ดูกิจกรรมทั้งหมด >

 

   
รู้เท่าทันไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลชีลอง
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (กรกฏาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) วันที่ 26 ตุลาคม 2564   
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง วันที่ 18 ตุลาคม 2564   
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564   
* ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564  
* รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564   
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 ตุลาคม 2564   
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 4 ตุลาคม 2564    
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 4 ตุลาคม 2564    
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 10-036 สายบ้านน้อยท่าช้าง - ห้วยสงแกโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 30 กันยายน 2564    
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 10-018 สายวัดเทพนิมิตร - วัดบุ่งสาวะดาล หมู่ที่ 12 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 30 กันยายน 2564    
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 10-036 สายบ้านน้อยท่าช้าง - ห้วยสงแกโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 กันยายน 2564    
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ. 10-018 สายวัดเทพนิมิตร - วัดบุ่งสาวะดาล หมู่ที่ 12 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 กันยายน 2564    
 
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570   
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
* ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566   
* แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566    
* คำสั่งเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลชีลองมอบอำนาจ 2563
* คำสั่งเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด 2563
* ประกาศติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
* รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563
* การพิจารณาทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ และเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลชีลอง พ.ศ. 2563
* แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 ของเทศบาลตำบลชีลอง
* รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล ประจำปีงประมาณ 2563
* ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการยื่นคำร้องต่าง ๆ
* คำสั่งเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลชีลองมอบอำนาจ 2562
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ตารางการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
* ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชีลอง(E-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
* คู่มื่อสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) เทศบาลตำบลชีลอง
 
* สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ เทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
        ตารางกำหนดวันเวลาสถานที่ในการบริการออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ค่าขยะ ประจำปี 2563
ประมวลจริยธรรม 2562 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
การชำระภาษีประจำปี 2562 การจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ. 2564-2566
ประกาศกำหนดส่วนราชการของ ทต.ชีลอง
พ.ศ. 2561-2563
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
* แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 * ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 * แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
* ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563 * ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 * ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.

 

จดหมายข่าว ทต.ชีลอง
         
         
 
งานประกาศกองคลัง