เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ..2561

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

โครงการสร้างอาชีพฯ     
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

โครงการอำเภอยิ้ม

โครงการแห่เทียนพรรษา
    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 มกราคม 2562  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 ธันวาคม 2561  
* ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2561  
* รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2561 
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2561 
 
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลชีลอง ร่วมงานวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชีลอง ในวันที่ 12 มกราคม 2562
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 10 อัตรา
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
*เทศบาลตำบลชีลองประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2560 ลว. 26 กันยายน 2560
ประมวลจริยธรรม 2560 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
     
     
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง