เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้..

โครงการฝึกทบทวน อปพร.

โครงการถวายเทียนพรรษา..     
กำจัดผักตบและวัชพืชตามแหล่งน้ำ...

เทศบาลตำบลชีลอง เตือนภัย COVID 19

โครงการสร้างอาชีพฯ

    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1   
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP ) วันที่ 19 มิถุนายน 2563  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) วันที่ 22 มิถุนายน 2563  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 มิ.ย. 2563 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 มิถุนายน 2563   
* ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั่งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2563  
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่1 วันที่  13 พ.ค. 2563  
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2 วันที่ 13 พ.ค. 2563  
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระ หมู่ 4 วันที่ 13 พ.ค. 2563   
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5 วันที่ 13 พ.ค. 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 6 วันที่ 13 พ.ค. 2563  
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโปร่งเกตุ หมู่ 7 วันที่ 13 พ.ค. 2563   
 
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

* รู้เท่าทันไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลชีลอง
* ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั่งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2563
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
                 ตารางกำหนดวันเวลาสถานที่ในการบริการออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ค่าขยะ ประจำปี 2562
ประมวลจริยธรรม 2562 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
การชำระภาษีประจำปี 2562 การจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ประกาศแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ. 2561-2563
ประกาศกำหนดส่วนราชการของ ทต.ชีลอง
พ.ศ. 2561-2563
* แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ประกาศงานด้านแผนงานและงบประมาณ * แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
* ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563 * ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 * ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง
         
         
 
งานประกาศกองคลัง