เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


โครงการศึกษาดูงาน..อุ่นไอรัก...

กระสอบทรายกั้นน้ำ หมู่4

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ..2561     
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

โครงการสร้างอาชีพฯ

    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 มีนาคม 2562  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 มกราคม 2562  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 ธันวาคม 2561  
* ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2561  
* รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2561 
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2561 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เชิญชวนชาวตำบลชีลอง ร่วมโครงการเสริมสร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 13-15 มีนาคม 2562
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 10 อัตรา
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
                 ตารางกำหนดวันเวลาสถานที่ในการบริการออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ค่าขยะ ประจำปี 2562
ประมวลจริยธรรม 2562 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
การชำระภาษีประจำปี 2562 การจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
  ประกาศงานด้านแผนงานและงบประมาณ  
* ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ทต.ชีลอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
* ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ทต.ชีลอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม 1)
* ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ทต.ชีลอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ.2561-2564
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง