เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


บุญเดือกหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

วันสำเร็จการศึกษา..ศพด.     
ลอยกระทง ทต.ชีลอง

กีฬาสวัสดิการเกมส์

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจรรอบห้วยหนองอ้อ หมู่ ๔ บ้านโนนหว้านไพล  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ ๑๕ บ้านโสกน้ำขาว  
* ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองดิน เหมืองวังตาหลุบ หมู่ ๑๖ บ้านชีลอง  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ ๑๗ บ้านหนองบัวขาว  
* ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ้านกุดเหม่ง - บ้านหนองสระ) หมู่ 2
* ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่เด็กนักเรียน(สพฐ) ทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่ตำบลชีลอง
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลชีลอง ร่วมขบวนรำบายศรีประเพณีบุญเดือนหก ฉลองครบ 200 ปี เมืองชัยภูมิ 16 เม.ย. 2561
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
*ประกาศเทศ เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามฯ ประจำปี
*เทศบาลตำบลชีลองประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2560 ลว. 26 กันยายน 2560
ประมวลจริยธรรม 2560 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
     
     
     
 
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง