เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้..

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 2562

โครงการถวายเทียนพรรษา...2562     
กำจัดผักตบและวัชพืชตามแหล่งน้ำ...

แโครงการศึกษาดูงาน..2562

โครงการสร้างอาชีพฯ

    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1  วันที่ 2 เมษายน 2563  
* ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1  วันที่ 2 เมษายน 2563   
* ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-010 สายบ้านใหม่พัฒนา - บ้านหนองบัวขาว หมู่ 11, 17 จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2563  
* ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1  วันที่ 31 มีนาคม 2563  
* ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1  วันที่ 31 มีนาคม 2563    
* ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโปร่งเกตุ หมู่ 7
ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
 
* ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-010 สายบ้านใหม่พัฒนา - บ้านหนองบัวขาว หมู่ 11, 17 จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*ช่วงนี้อากาศร้อน ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชีลองรักษาสุขภาพและเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ด้วยนะค่ะ
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 10 อัตรา
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
                 ตารางกำหนดวันเวลาสถานที่ในการบริการออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ค่าขยะ ประจำปี 2562
ประมวลจริยธรรม 2562 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
การชำระภาษีประจำปี 2562 การจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ประกาศแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ. 2561-2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน ทต.ชีลอง
* แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ประกาศงานด้านแผนงานและงบประมาณ * แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
* ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563 * ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 * ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง
         
         
 
งานประกาศกองคลัง