เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


กีฬาสวัสดิการเกมส์

วอลเลย์บอลนัดกระชับมิตร

ลอยกระทง ทต.ชีลอง     
โครงการปลูกต้นดาวเรือง

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย รพ.สต.ชีลอง-หน้าโรงเรียนหนองสระ)บ้านใหม่พัฒนา หมู่11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียน-บ้านนายพรมมี)บ้านชีลอง หมู่16
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนางบุญเฮียง จิตรบันเทิง-สระหลวง)บ้านหนองบัวขาว หมู่17
* ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 5 แห่ง ในตำบลชีลอง
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำหนองโง้ง หมู่4
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งโรงเก็บปุ๋ย หมู่3และหมู่11
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)ถนน คสล.หมู่ 4 สายบ้านโนนหว้านไพล-บ้านปึก ยาว 1,800 เมตร

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เทศบาลตำบลชีลอง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง (20 พ.ย. 2560 -15 ธ.ค. 2560)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
*ประกาศเทศ เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามฯ ประจำปี
*เทศบาลตำบลชีลองประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2560 ลว. 26 กันยายน 2560
ประมวลจริยธรรม 2560 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
     
     
     
     
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง