เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


กีฬาสวัสดิการเกมส์

วอลเลย์บอลนัดกระชับมิตร

ลอยกระทง ทต.ชีลอง     
โครงการปลูกต้นดาวเรือง


ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ


ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส


    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวขาว - บ้านใหม่พัฒนา กว้าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.04 เมตร
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำหนองโง้ง หมู่4
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งโรงเก็บปุ๋ย หมู่ 3 และหมู่ 11
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านโนนหว้านไพล - บ้านปึก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.14 เมตร
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร สายฝายขี้กาก หมู่ 3 บ้านหนองสระ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
* ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวขาว - บ้านใหม่พัฒนา กว้าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.04 เมตร
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เทศบาลตำบลชีลอง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง (20 พ.ย. 2560 -15 ธ.ค. 2560)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
*ประกาศเทศ เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามฯ ประจำปี
*เทศบาลตำบลชีลองประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2560 ลว. 26 กันยายน 2560
ประมวลจริยธรรม 2560 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
     
     
     
     
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง