เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ..2561

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

โครงการสร้างอาชีพฯ



     
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

โครงการอำเภอยิ้ม

โครงการแห่เทียนพรรษา
    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3กันยายน 2561
* ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุ่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณหน้าหอประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 สิงหาคม 2561
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่11(e-bidding)
* ประกาดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่11(e-bidding)
 
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลชีลอง ร่วมขบวนรำบายศรีประเพณีบุญเดือนหก ฉลองครบ 200 ปี เมืองชัยภูมิ 16 เม.ย. 2561
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
*ประกาศเทศ เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามฯ ประจำปี
*เทศบาลตำบลชีลองประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2560 ลว. 26 กันยายน 2560
ประมวลจริยธรรม 2560 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
     
     
     
 
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง