คณะผู้บริหารสภาเทศบาลตำบลชีลองข้าราชการและพนักงานจ้างเว็บบอร์ด ทต.ชีลองร่วมทำความสะอาดไหล่ทาง วันแม่ฯ

โครงการฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างคนฯ
     

มอบถุงยังชีพกับผู้ถูกกักตัว COVID-19โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้..
โครงการด้านสังคมสงเคราะห์ฯ
     
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย..
การชำระภาษี 2564
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

เทศบาลตำบลชีลอง เตือนภัย COVID 19

งดรับของขวัญ/เปลี่ยนเป็นคำอวยพร

    ดูกิจกรรมทั้งหมด >
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565   

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เชิญร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง

   รู้เท่าทันไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลชีลอง
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) วันที่ 24 มกราคม 2565  
* ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565   
* จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง (ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2565   
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 9 ธันวาคม 2564   
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ฉบับเพิ่มเติม) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564   
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564     
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 20 ตุลาคม 2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง วันที่ 18 ตุลาคม 2564 
* คำสั่งเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลชีลอง 2564
 
 
 
 
 
 

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

* ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561-2564 (ขยายกรอบปีงบประมาณ 2565)   
* แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2565   
* กฏบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2565   
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2565   
* ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565   
* จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง (ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2565   
* คำสั่งเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลชีลอง 2564  

* แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2565   

* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 20 ตุลาคม 2564   
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง วันที่ 18 ตุลาคม 2564   
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570   
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
* ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566        * แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566    
* รายงานการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี 2564
* ประกาศติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563               * รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563
* การพิจารณาทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ และเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลชีลอง พ.ศ. 2563
* แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 ของเทศบาลตำบลชีลอง
* รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล ประจำปีงประมาณ 2563
* ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการยื่นคำร้องต่าง ๆ
* คำสั่งเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลชีลองมอบอำนาจ 2562
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ตารางการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
* ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชีลอง(E-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
* คู่มื่อสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) เทศบาลตำบลชีลอง
 
* สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ เทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
        ตารางกำหนดวันเวลาสถานที่ในการบริการออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ค่าขยะ ประจำปี 2563
ประมวลจริยธรรม 2562 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
การชำระภาษีประจำปี 2562 การจดทะเบียนพาณิชย์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ. 2564-2566
ประกาศกำหนดส่วนราชการของ ทต.ชีลอง
พ.ศ. 2561-2563
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
* แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 * ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 * แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
* ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563 * ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 * ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
* ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.

 

จดหมายข่าว ทต.ชีลอง
         
         
   
งานประกาศกองคลัง