เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง


แห่บายศรีประเพณีบุญเดือนหกฯ

กีฬาต้านยาเสพติดฯ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ     
พัฒนาการทำงานเป็นทีมฯ

เชื่อมรักสานสัมพันธ์ฯ
วันเด็กแห่งชาติ..ศูนย์เด็กเล็ก..
    ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
     
<ประจำเดือนตุลาคม 2552>
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดบุ่งสาวดาล-ลำห้วยหวาย) บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจาก-บ้านนายยุทธ) บ้านชีลอง หมู่ 16
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3 สิงหาคม 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 4 สาย) บ้านหนองคล้า หมู่ 10
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 สาย)บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านหัวหนอง หมู่ 14

                                                                                 ดูประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ราคากลาง แบบ สขร.1 ทั้งหมด >>

*เทศบาลตำบลชีลอง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแห่บายศรี ประเพณีบุญเดือนหก เจ้าพ่อพญาแล 1-9 พ.ค. 2560
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
*ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560
*ประกาศเทศ เรื่องแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามฯ ประจำปี
*เทศบาลตำบลชีลองประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2559 ลว. 28 มีนาคม 2559
ประมวลจริยธรรม 2559 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดูประกาศเทศบาลตำบลชีลอง >>
สำนักงาน ก.ร.พ. ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ58 สำนักงาน ก.ร.พ.
จดหมายข่าว ทต.ชีลอง