:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกฤษณ์ ทรายทองสกุล
ประธานสภาเทศบาลตำบลชีลอง
โทร. 063-6245258
นางบุญร่วม วงษานุทัศน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชีลอง
โทร. 063-7656352
นางสาวขวัญจิต จงกลนี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชีลอง
โทร. 089-5038677
นายวีระ โชคศิริ
สภาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 081-0644349
นายโกวิทย์ อ้อนชัยภูมิ
สภาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 080-2788926
นายสมเด็จ ประเสริฐกุล
สภาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 063-0214462
นายสุรเจษฐ์ ทุพลชัย
สภาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 081-9557407
นายอาคม กำลังศิลป์
สภาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 087-9077330
นายฉัตรชัย บุญเสนา
สภาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 063-6401833
นายสงัด นิมิตรดี
สภาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 065-2870849
ร.ต.อ.ชิด แม้นชัยภูมิ
สภาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 087-4261509
นางบุญเท็ง งาฉลวย
สภาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 080-4795653