:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
คณะผู้บริหาร
นายชลิต บุญชูรัตนภาพ
นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 086-8746574 E-mail : chalet.bunchoo@gmail.com
นายทองพูน กล้าไพรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 085-3075885
นางรันดร จำนงธรรม
รองรองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 094-5145422
นางยินดี ขุนพรม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 091-6603800
นายไพโรจน์ พื้นชัยภูมิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 094-3839321