:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายธานินทร์ ไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลขีลอง
โทร. 083-3657289
จ่าเอกประดิษฐ์ บุญแผน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-5941470
นางสุภารัตน์ แดงใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-8772572
นายธานินทร์ ไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 083-3657289
นางรัชนี ศรีวงชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 089-9372209