:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นางธนนันท์ อนันต์สินชัย
ปลัดเทศบาลตำบลชีลอง
โทร 093-1636991
จ่าเอกประดิษฐ์ บุญแผน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-5941470
นายธานินทร์ ไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 083-3657289
นางสุภารัตน์ แดงใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-8772572
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวรัชนี แดงสกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 065-3196852