:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวรัชนี แดงสกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 065-3196852
จ่าเอกพงษ์กิต เชื้อชีลอง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
0986490456
นางสาวสุดารัตน์ ฐานเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
085-5482832
นายวรวิทย์ บุตรนิล
นิติกร
091-3541506
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนวรัตน์ พลมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
081-9662580