:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัชนี ศรีชัยวงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร. 089-9372209
นางนลินี พรโสภณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายธนกร โชคศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถเก็บขยะ)
นางสาวพนิดา โพธิ์ชัย
พนักงานจ้าง งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอำนาจ คำภา
พนักงานขับรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายนิรุตน์ งอกศิลป์
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายธนาธิป ขวัญชัยรัตนภูมิ
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายธนาธิป ขวัญชัยรัตนภูมิ
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายวรากร ผ่องพันธ์
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)