:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางนลินี พรโสภณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวพนิดา โพธิ์ชัย
พนักงานจ้าง งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธนกร โชคศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถเก็บขยะ)
นายแดง เปล่งวรรณ
พนักงานประรถเก็บขยะ
นายอำนาจ คำภา
พนักงานขับรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายนิรุตน์ งอกศิลป์
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายธนาธิป ขวัญชัยรัตนภูมิ
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายธนาธิป ขวัญชัยรัตนภูมิ
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายวรากร ผ่องพันธ์
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)