สถานีอนามัยหนองบัวขาว

สถานที่ตั้ง
บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถนนสายชัยภูมิ –บ้านเขว้า ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 9 กิโลเมตร
เนื้อที่ 5 ไร่ 17 ตารางวา
บุคลากร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 5 คน
1.นางบุญเรือน   ยากลิ่นหอม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพ
2.นางพีรญา   ดิเรกศรี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 ว.
3.นางสุรินทร์ยา   โคมเดือน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
4.นางอรุณ  จำนงค์ชอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

 

 

สนใจติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสถานีอนามัยหนองบัวขาว โทร. 0-44 83-9870
บริการแพทย์แผนไทยครบวงจร ( ประคบ อบ นวด ) 

 

 

 

 


 

 

 

ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

WEBMAIL

Click Here to get Free Counterดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)
สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล