สนามบินเล็กหนองบัวขาว       แต่ก่อนจังหวัดชัยภูมิเราได้มีสนามบินอยู่ใน ตัวจังหวัด ซึ่งต่อมาส่วนราชการต่างๆได้ขอบริเวณดัง
กล่าวเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ เช่น เทศบาล , ที่ว่าการ อำเภอ ,สนามกีฬา ฯลฯ ดังนั้นทางกองท่าอากาศยานจึง หาสถานที่
สร้างสนามบิน ที่มีลู่วิ่งประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันบริเวณรอบๆ ได้มีประชาชนเช่าทำการเกษตร และในอนาคตอาจมีการปรับปรุ่ง
ให้เป็นสนามบินเพื่อ การพาณิชย์ขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


    
 
ที่ตั้ง
 
  ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองบัวขาว
หมู่ที่  5  ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ


  ภูกุ้มข้าว       แต่ก่อนจะเป็นภูเขาขนาดเล็กจำนวนหลายลูก ที่ชาวบ้านเรียกกัน เช่นภูโหล่น ภูฮัง และภูกุ้มขาว ซึ่งต่อมา
ได้มีการจับจองที่เพื่อทำการเพราะปลูกในบริเวณภูขนาดเล็กเหล่านั้นทำให้ปัจจุบันพื้นที่ของภูกุ้มข้าวมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่
ซึ่งปัจจุบันบริเวณรอบๆ ได้มีประชาชนเช่าทำการเกษตร และเป็นที่เลี้ยงสัตว์ในช่วงทำไร่ทำนา

      
ที่ตั้ง 
  ตั้งอยู่หมู่บ้านท่าขามแป และบ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 
9 หมู่ที่ 11   ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ


 
โสกนกเต็น      แต่ก่อนพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นลักษณะเป็นแหล่งน้ำ(โสกน้ำ) และบริเวณโสกน้ำดังกล่าวได้มีนกกระเต็น
(นกเต็น) จำนวนมากได้อาศัยบริเวณโสกน้ำดังกล่าวเป็นที่อาศัยและเป็นแหล่งอาหาร ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่า โสกนกเต็น
ปัจจุบันได้มีการขุดลอกเป็นหนองน้ำสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค พื้นที่ของโสกนกเต็นมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่
และบริเวณรอบๆ ได้มีประชาชนเช่าทำการเกษตร และเป็นที่เลี้ยงสัตว์ในช่วงทำไร่ทำนา


      
ที่ตั้ง
 
  ตั้งอยู่หมู่บ้านหัวหนอง และบ้านหนองบัวขาว
หมู่ที่  6 หมู่ 5   ตำบลชีลอง   อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ


              

 

 

     

ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

WEBMAIL

Click Here to get Free Counterดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)
สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบลชีลอง

ดูหน้าถัดไป