เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
รับเรื่องร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โปรดแจ้ง.. เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
เทศบาลตำบลชีลอง
เลขที่ 148 หมู่2 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 0-4405-2151-2 โทรสาร. 0-4405-2152
e-mail abtcheelong@hotmail.com

นายชลิต  บุญชูรัตนภาพ
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 086-8746574
นายทองพูน   กล้าไพรี
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 085-3075885
นางรันดร   จำนงธรรม
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 094-5145422
นางยินดี   ขุนพรม
ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 091-6603800
นายไพโรจน์ พื้นชัยภูมิ
ตำแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 094-3839321
นางจรัสศรี   ศรีบัวพันธุ์
ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 088-5829293
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม