เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
รับเรื่องร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โปรดแจ้ง.. เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
เทศบาลตำบลชีลอง
เลขที่ 148 หมู่2 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 0-4405-1100-1 โทรสาร. 0-4405-1100
e-mail abtcheelong@hotmail.com

นายสงบ   สุขนาแซง
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 087-9563117
e-mail -
นายสุรเจษฐ์  ทุพลชัย
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 081-9557407
e-mail -
นายสุนันท์   งาประดิษฐ์
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 081-0731895
e-mail -
นายไพโรจน์ พื้นชัยภูมิ
ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 087-0255821
e-mail -
นางจรัสศรี   ศรีบัวพันธุ์
ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 088-5829293
e-mail -
 
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้