เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
รับเรื่องร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โปรดแจ้ง.. เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
เทศบาลตำบลชีลอง
เลขที่ 148 หมู่2 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 0-4405-2151-2 โทรสาร. 0-4405-2152
e-mail abtcheelong@hotmail.com

นางจรัสศรี   ศรีบัวพันธุ์
ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 088-5829293
นางสาวรัชนี   แดงสกุล
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.088-4804678
นายธานินทร์ ไชยชาติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.083-3657289
นางสุภารัตน์   แดงใส
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกองคลัง
โทร.081-8772572
นางรัชนี    ศรีชัยวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.089-9372209
 
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้