ประวัติความเป็นมา   ตำบลชีลอง เป็นตำบลที่เก่าแก่มานาน และมีประวัติทีน่าสนใจ และควรจดจำอย่างยิ่งสำหรับชาวชัยภูมิ
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พระยาภักดีชุมพล ได้อพยพชาวบ้านมาตั้งรกรากสร้างหมู่บ้านอยู่ที่บ้านโนนน้ำอ้อม

     ตำบลชีลอง เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำล้อมรอบ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองชัยภูมิ แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

สภาพทั่วไปของตำบล
               พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสูงคล้ายเนินเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 43.22 ตารางกิโลเมตร มีลำห้วยชีลองเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ
อาณาเขต
               ทิศเหนือ ติดกับตำบลโคกสูงและตำบลรอบเมือง มีลักษณะเป็นที่ราบสูง
               ทิศใต้ ติดกับตำบลบ้านค่ายและตำบลลุ่มลำชี มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม
               ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหนองนาแซง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เป็นทุ่งกว้าง
               ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอบ้านเขว้ามีลักษณะเป็นเนินเขา

จำนวนประชากรของตำบล
             มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,720 คน โดยแยกเป็น ชาย 5,234 คน หญิง 5,
486 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
            ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม , ค้าขาย และรับจ้าง
การสาธารณูปโภค
               มีไฟฟ้าใช้ครบครัวเรือน และยังมีการขยายเพิ่มเติมเนื่องจากมีการขยายหมู่บ้านออกไปตามที่ ประกอบการเกษตร การติดต่อสื่อสารประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ
แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
             ลำห้วย 7 สาย , หนองน้ำ 4 สาย , ฝาย 9 แห่ง
              บ่อน้ำตื้น 30 แห่ง บ่อน้ำโยก 8 แห่ง, คลองส่งน้ำ 3 แห่ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล
           1. กรงนกเขา ( ตุ้มนกเขา )                      4. สิ่งทอต่าง ๆ
              2. โอ่งซีเมนต์                                          5. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ การทำ
ขนมกลุ่มสตรีแม่บ้าน
              3. ผลิตภัณฑ์ไม้ใผ่                                  6. แพทย์แผนไทย ( ยาสมุนไพร , ลูกประคบ , ฯลฯ )


               
สถานศึกษาและการสาธารณะสุข
                มีสถานศึกษาในพื้นที่ 7 แห่ง ประกอบด้วย
                         1. โรงเรียนวัดพุทโธวาท โรงเรียนระดับประถมศึกษา
                           2. โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ โรงเรียนระดับประถมศึกษา
                          3. โรงเรียนโนนหว้านไพล โรงเรียนระดับประถมศึกษา
                          4. โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ โรงเรียนระดับประถมศึกษา
                          5. โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์ โรงเรียนระดับประถมศึกษา
                          6. โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว โรงเรียนระดับประถมศึกษา
                          7. โรงเรียนชีลองวิทยา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษ

มีสถานีอนามัย 2 แห่ง
                          1.  สถานีอนามัยชีลอง
                          2.  สถานีอนามัยหนองบัวขาว                
มีโรงแรมที่พัก 
2  แห่ง
                                 1. โรงแรมการ์เด้นท์ฮิลล์ 318 ม .5 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้าต. ชีลอง อ . เมือง จ . ชัยภูมิ ราคาห้องละ 400.- บาท / คืน
                           
      2.
โรงแรมสบายดีวิลเลจชีลอง หมู่ 2 ตำบลชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ราคาที่พักห้องละ 399.- บาท / คืน

มีร้านอาหาร 2 แห่ง คือ
                                1.  ร้านป่าสักลาบก้อย ม .17 ต . ชีลอง อ . เมือง จ . ชัยภูมิ ประเภทอาหาร
                                     ลาบ , ก้อย , เนื้อทอด , ไส้กรอก
                         
     2.  ร้านก๋วยเตี๋ยวเกาลูน ม .17 ต . ชีลอง อ . เมือง จ . ชัยภูมิ ประเภทอาหาร
                                    ก๋วยเตี๋ยว , เกาเหลา ลูกชิ้นเนื้อ/หมู

              

           ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

WEBMAIL

Click Here to get Free Counterดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)
สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมา


ดูหน้าถัดไป