ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

WEBMAIL

Click Here to get Free Counterดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)
สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลทั่วไป และประวัติความเป็นมา

ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง 
                                                    

                                                                       นายประเสริฐ   ศรีชมชื่น    กำนันตำบลชีลอง

หมู่ 1 บ้านชีลอง                                         ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นางสมเพียร ทองศรีสุข            โทร. 086- 2476344 
หมู่ 2 บ้านกุดเหม่ง                                      ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายไพโรจน์ พื้นชัยภูมิ           โทร. 084-8260343
หมู่ 3 บ้านหนองสระ                                   ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายสนม จิตรหาญ                  โทร. 087-9570676                
หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล                            ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายสมเกียรติ  แต่งเพิ่ม           โทร. 087-9570676
หมู่ 5 บ้านหนองบัวขาว                               ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายคงเดช ชัยหลาก              โทร. 085-4960017      
หมู่ 6 บ้านหัวหนอง                                   
  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายสุรสิทธิ์ เทพศิริ              โทร. 085-0132499
หมู่ 7 บ้านโป่งเกต                                       ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นา
ยสุทัศน์   จันทร์น้ำใส        โทร. 088-7076025
หมู่ 8 บ้านหนองปลาโด                               ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายเสมอ  โครตจันทึก           โทร.
080-4857787
หมู่ 9 บ้านท่าขามแป                                    ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายสำเนียง ประเสริฐกุล         โทร. 085-4955427
หมู่ 10 บ้านหนองคล้า                                 ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นาย
สมเชาว์ วิสัยหมั่น           โทร. 087-8685771
หมู่ 11 บ้านใหม่พัฒนา                                ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
นายอุทัย ปะวะถี         โทร. 086-2598334
หมู่ 12 บ้านหนองหว้า                                  ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายโสวิต คนอุตส่าห์             โทร. 087-2608321    
หมู่ 13 บ้านโนนดู่                                         ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวทัศนวรรณ กุลแก้ว        โทร. 083-3075920
หมู่ 14 บ้านหัวหนอง                                    ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นา
ยสมชาย จิตรกุศล              โทร. 085-0052935  
หมู่ 15 บ้านโสกน้ำขาว                                 ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายระเวียง ปราบคะเซน          โทร. 086-2447836
หมู่ 16 บ้านชีลอง                                         ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นาย
คำไผ่ กระแสกุล            โทร. 080-7719045
หมู่ 17 บ้านหนองบัวขาว                              ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายประเสริฐ ศรีชมชื่น          โทร. 086-8690263

การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน

ตำบล ชีลอง
  จำนวนหลังคาเรือน
หมู่ 1
168
หมู่ 2
301
หมู่ 3
68
หมู่ 4
246
หมู่ 5
363
หมู่ 6
163
หมู่ 7
292
หมู่ 8
145
หมู่ 9
123
หมู่ 10
67
หมู่ 11
146
หมู่ 12
125
หมู่ 13
61
หมู่ 14
145
หมู่ 15
262
หมู่ 16
183
หมู่ 17
200
รวม 17 หมู่บ้าน
                 3,060 ( หลัง )   

     ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2555