เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

วิสัยทัศน์
“บ้านเมืองน่าอยู่    มีความรู้ทันสมัย   ปลอดภัยจากมลพิษ  เศรษฐกิจดี  มีความโปร่งใส”

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1.ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอื้ออาทรต่อกัน ไม่คอรัปชัน มีภูมิคุ้มกัน อยู่ในสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด   และผู้มีอิทธิพล ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญมีส่วนในการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆทุกขั้นตอนเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในสังคมไทย
2.จัดให้มีการบำรุงรักษาและปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.เตรียมหมู่บ้าน ชุมชนให้พร้อมรองรับความเจริญเติบโตในเขตเทศบาลและสังคมเมืองและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การเป็นประตูเมืองชัยภูมิ
4.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้ทั่วถึงในภาคบังคับ และพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.จัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
6.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
7.พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถเกื้อกูลสมาชิกในกลุ่มและแก้ไขปัญหาชุมชนได้
8.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนจนรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อพัฒนาเทศบาลให้มีความน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

 

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาแผน 3 ปี     
      
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
                1.2 แนวทางการพัฒนาการขยายประปา และไฟฟ้า
                1.3 แนวทางการพัฒนาระบบการจราจร
                1.4 พัฒนาแหล่งน้ำและชลประทานเพื่อใช้น้ำในการเกษตร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
                2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม
                2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของประชาชน                                                 
                2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ     
                2.4 เสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ชุมชน การกระตุ้นให้มีการดำเนินงานป้องกันอุบัติภัยอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุจากการจราจร
                2.5 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างมีส่วนร่วมจากประชาชน
                2.6 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
                2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้
                3.2 ส่งเสริมและจัดสรรเงินกองทุนหมุนเวียนให้เติบโตและมีประสิทธิภาพ
                3.3 ส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการแบบเศรษฐกิจพอเพียง
                3.4 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                4.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                4.2 บำบัดและกำจัดขยะ/จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
                4.3 การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                4.4 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน
                4.5 ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการปกครอง
                5.1 แนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการ
                5.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล กับประชาชน                                     
                5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
                5.4 พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้รวมทั้งการจัดกิจกรรมพาณิชย์ของเทศบาล
                5.5 จัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ในการสำนักงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
                5.6 ปฏิรูประบบงานให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และพอใจ
                5.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง และเป็นปัจจุบัน