ผู้ใหญ่บ้าน       นางสมเพียร   ทองศรีสุข     โทร. 086-2476344


บ้านชีลอง หมู่ที่ 1

          ตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2369 จัดตั้งชื่อหมู่บ้านตามลำห้วยชีลอง ซึ่งลำห้วยแยกมาจากลำน้ำชีในสมัยนั้นคนอพยพมาจาก
ถิ่นลาว คือนายแลกับพรรคพวกประมาณ 50 คน (ซึ่งในปัจจุบันคือเจ้าพ่อพญาแลผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ) และได้พักอยู่บ้านชีลอง ณ บริเวณ คุ้มตาไห ติดกับลำห้วยชีลอง และต่อมาได้หาทำเลที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมในเชิงสมรภูมิ คือที่"โนนน้ำอ้อม" ปัจจุบันติดลำห้วยชีลอง ทางด้านทิศเหนือ ติดเขตบ้านโนนกอก และบ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

          หมู่บ้านชีลอง หมู่ที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดลำห้วย 40% ที่ราบสูง 60% ทำการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านโนนกอก ตำบลรอบเมือง
ทิศใต้                         จดกับบ้านกุดเหม่ง หมู่ที่ 2
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านชีลอง หมู่ที่ 16
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 17

ครัวเรือน172 ครัวเรือน
ประชากร 565  คน           เป็นชาย 273   คน หญิง 292  คน

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ 80       
2. รับจ้างทั่วไป         ประมาณร้อยละ 10
3. ข้าราชการ             ประมาณร้อยละ 10
4. ค้าขาย                    ประมาณร้อยละ -
รายได้เฉลี่ย    20,000 บาท/คน/ปี

1. วัดพุธโธวาท
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
3. ศาลากลางบ้าน (SML)
4. ศาลปู่ตา
5. ภูโหล่นภูรัง
6.โนนน้ำอ้อม

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยทาง   6    กิโลเมตรแยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง       6        กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง       -        กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช 172    ครัวเรือน
                                2.โทรศัพท์บ้าน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ 172 ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำปราใช้   172 ครัวเรือ
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ                1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ลำห้วยชีลอง
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน   -

1. ชื่อผลิตภัณฑ์      กล้วยฉาบ                     โดย  นายสมหวัง     ขุนพรม      โทร. -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์     กลุ่มเลี้ยงสุกรพันธ์ดี     โดย  นายสมชาย     พรหมมา     โทร. -
3. ชื่อผลิตภัณฑ์     ปุ๋ยชีวภาพ                      โดย  นายสมชาย     ตั้งพงษ์        โทร. 083-2866885
4. ชื่อผลิตภัณฑ์     กลุ่มเลี้ยงโคกะบือขุน  โดย  นายมงกฏ     คุ้มพวก          โทร. -

 


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร