ผู้ใหญ่บ้าน                    นายอุทัย     ปะวะถี                 โทร. 086-2598334

บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11

          บ้านใหม่พัฒนาเป็นหมู่บ้านที่อพยบมาจากหมู่บ้านหนองสระ หมู่ที่ 3 เพื่อหนีภัยน้ำท่วม   โดยชาวบ้านได้อพยบมาตั้งบ้านที่
" ดอนส้มโฮง" ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าละเมอะว่างเปล่า และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ว่า "บ้านใหม่พัฒนา" เมื่อปี พ.ศ. 2514
และประชากรได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ส่วนราชการได้เลงเห็นความสำคัญและความเหมาะสมของพื้นที่ จึงได้จัดตั้ง สถานีอานามัย
ประจำตำบลชีลอง และได้ย้ายโรงเรียนประถมศึกษา จากบ้านหนองสระ และ บ้านท่าขามแป มาตั้งที่บ้านใหม่พัฒนา
คือ โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ โดยมีนักเรียนของทั้ง 3 หมู่บ้านไปเรียน

          บ้านใหม่พัฒนา มีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งบริเวณหมู่บ้านเป็นลักษณะที่ราบสูง
พื้นที่ทำการเกษตรเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา
มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านบ้านกุดเหม่ง หมู่ที่ 2
ทิศใต้                         จดกับบ้านท่าขามแป  หมู่ที่ 9
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านหนองสระ  หมู่ที่ 3
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านที่ดินสาธารณะประโยชน์ ภูกุ้มข้าว

ครัวเรือน      145    หลังคาเรือน
ประชากร    530      คน           เป็นชาย    262       คน หญิง     268    คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ 80
2. รับจ้างทั่วไป         ประมาณร้อยละ   8
3. ข้าราชการ             ประมาณร้อยละ 10
4. ค้าขาย                     ประมาณร้อยละ 2
4. อาชีพอื่นๆ             ประมาณร้อยละ  -
รายได้เฉลี่ย   23,000 บาท/คน/ปี

1. วัดใหม่สามัคคีธรรม
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
3. ศาลากลางบ้าน (SML)
4.โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์
5. สถานีอนามัย ประจำตำบลชีลอง
6. สถานปฎิบัติธรรมภูโหล่น

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   11   กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง      9.5      กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง      1.5     กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า             119      ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์    15       ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้    119     ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีลำห้วยชีลอง
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน   มีสระน้ำจำนวน   4    แห่ง  สระกลางบ้าน, สระน้ำอนามัยชีลอง, สระน้ำวัด
                                   และสระ น้ำโรงเรียนหนองสระ

1. ชื่อผลิตภัณฑ์   ตระกร้าไม้ไผ่     ผลิตโดย     นายศิลา     งาคม                          โทร. -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์   ข้องใส่ปลา          ผลิตโดย     นายศิลา     งาคม                          โทร. -
3. ชื่อผลิตภัณฑ์   ไซ ,ลอบดักปลา ผลิตโดย     นายกุ่น     ศรีจันทร์                     โทร. -
4. ชื่อผลิตภัณฑ์   แห                         ผลิตโดย     นายเยี่ยม     หาญประทุม           โทร. -
5. ชื่อผลิตภัณฑ์   เสื่อทอจากกก      ผลิตโดย     นางบัวแก้ว     ศรีจันทร์             โทร. -
6. ชื่อผลิตภัณฑ์   ผ้าไหมมัดหมี่       ผลิตโดย     นางพรทิพย์     อินทร์ชีลอง       โทร. -
7. ชื่อผลิตภัณฑ์   พืชผัก                    ผลิตโดย     นายบุญตา     กำลังเหลือ           โทร. -
8. ชื่อผลิตภัณฑ์   ปุ๋ยชีวภาพ             ผลิตโดย     นายบุญเลี้ยง   ศรีจันทร์             โทร. 081-7250160


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร