ผู้ใหญ่บ้าน                     นายโสวิต     คนอุตส่าห์                  โทร. 087-2608321


บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12

          บ้านหนองหว้าเป็นหมู่บ้านที่แยกออกจากบ้านโนนหว้านไพล หมู่ที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2518  โดยมีนายเหมือน     กาชัย เป็น
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก   บ้านหนองหว้า  ใช้ชื่อเรียกของหนองน้ำประจำหมู่บ้าน  เนื่องจากแต่ก่อนหนองน้ำนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์
โดยชาวบ้านใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค  และบริเวณหนองหว้า มีต้นหว้าเกิดขึ้นจำนวนมาก  ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า
" หนองหว้า" เพื่อสำนึกในคุณประโยชน์ของหนองน้ำ ชาวบ้านจึงใช้ชื่อหนองน้ำเป็นชื่อของหมู่บ้าน  และปัจจุบัน หนองหว้า
ได้ทำการขุดลอกเป็นสระหลวงประจำหมู่บ้าน ขนาดเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน

          หมู่บ้านหนองหว้า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทุ่งกว้าง มีลำห้วยหวายเป็นแหล่งทำมาหากินและเป็นแหล่งน้ำที่ใช้
ในการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ฤดูกาล มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านโนนดู่  หมู่ที่ 13
ทิศใต้                         จดกับบ้านปึกคงคา     หมู่ที่ 9  ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านกุดละลม  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านโนนหว้านไพล หมู่ที่ 4

ครัวเรือน     125     หลังคาเรือน
ประชากร    460    คน           เป็นชาย  235   คน   หญิง    225    คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ 90
2. รับจ้างทั่วไป          ประมาณร้อยละ 8
3.  ค้าขาย                    ประมาณร้อยละ 1.75
4. ข้าราชการ              ประมาณร้อยละ 0.25
รายได้เฉลี่ย     33,668   บาท/คน/ปี

1. วัดเทพนิมิตร
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  12
3. ศาลากลางบ้าน (SML)
4. ศาลเจ้าปู่ตา

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   11 กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง      11      กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง      -         กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า          100       ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์     -  ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้         100       ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ   ลำห้วยหวาย
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน 1 แห่ง คือ   สระหลวง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์  สิ่งทอจากกก      ผลิตโดย     กลุ่มทอเสื่อกก                      โทร. -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์  แห อวน              ผลิตโดย    นายอำนวย   สุวรรณชาติ     โทร. -

 


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร