ผู้ใหญ่บ้าน                     นางสาวทัศนวรรณ     กุลแก้ว              โทร. 083-3075920


บ้านโนนดู่ หมู่ที่  13

          แต่ก่อนบ้านโนนดู่ อยู่ในเขตการปกครองของบ้านหนองสระ  การคมนาคมจากบ้านหนองสระถึงบ้านโนนดู่นั้นประมาณ
5 กิโลเมตร  มีลำห้วยชีลองกั้นกลาง ซึ่งทำให้การปกครองการพัฒนาทำได้อย่างไม่ทั่วถึง ประกอบกับประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ชาวบ้านจึงร่วมกันยื่นขอจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยการนำของนายแก้ว   ทานาแซง และได้รับคำสั่งอนุมัติจากทางอำเภอเมืองชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2534 และได้แต่งตั้งนายแก้ว   ทานาแซง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

          บ้านโนนดู่มีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง  สภาพทั่วไปของหมู่บ้านบริเวณที่อยู่อาศัย และพื้นที่
ทำการเกษตรของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่ม ฤดูกาล มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านหนองสระ  หมู่ที่ 3
ทิศใต้                         จดกับบ้านโนนหว้านไพล  หมู่ที่ 4
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านหนองหว้า   หมู่ที่ 12  และบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 10
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านท่าขามแป   หมู่ที่ 9

ครัวเรือน      60     หลังคาเรือน
ประชากร    214   คน           เป็นชาย  106    คน   หญิง   108    คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ  58
2. รับจ้างทั่วไป          ประมาณร้อยละ  30
3. ข้าราชการ              ประมาณร้อยละ   2
4.  ค้าขาย                    ประมาณร้อยละ 10
5. อาชีพอื่นๆ              ประมาณร้อยละ -
รายได้เฉลี่ย    25,000   บาท/คน/ปี

1. วัดบุ่งสาวดาล
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  13
3. ศูนย์ อสม. หมู่บ้าน
4. ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีทางการเกษตร
5. แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาหมู่บ้าน
6. ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์และถนอมอาหารทางการเกษตร

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                    จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   15 กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง      13      กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง       2       กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า            50    ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์  50    ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้   53   ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ   ลำห้วยชีลอง   และคลองยายฉิม
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน สระน้ำจำนวน   2  แห่ง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์   เครื่องจักสานจากไม้ไผ่     ผลิตโดย     นายจ่อย     พลเดชา                     โทร. -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์   เสื่อทอจากกกญี่ปุ่น            ผลิตโดย     นางคำเขียน     กระจ่างกุล          โทร -.
3. ชื่อผลิตภัณฑ์   แปรรูปผลิตภันฑ์ทางการเกษตร ผลิตโดย     นานางลิ้ว     เพชรพูน      โทร. -

 


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร