ผู้ใหญ่บ้าน                     นายสมชาย       จิตรกุศล       โทร. 085-0052935


บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 14

          บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 14 ตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด     จากหลักฐานเดิมเป็นบ้านหัวหนองหมู่ที่ 6
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6  เดิมที่แรกแยกออกมาจากบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ลักษณะภูมิประเทศของบ้านหัวหนอง
มีครัวเรือนแยกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่าคุ้มหัวหนอง เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหนองบัวขาว
กลุ่มที่ 2  เรียกว่าคุ้มหนองโสมง  ชื่อคุ้มเรียกตามชื่อหนองสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน  เมื่อปี พ.ศ. 2531
คุ้มหัวหนองก็ได้แยกออกเป็น "บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 14" และคุ้มหนองโสมง ก็คือ "บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6" ในปัจจุบัน 

          บ้านหัวหนองหมู่ที่ 14  เป็นที่ราบสูงไม่มีสายน้ำไหลผ่าน อาศัยน้ำผนเป็นหลัก ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
ภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและร้อนมากในฤดูร้อน ฤดูกาล มี  3  ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านโสกตลับ ตำบลโคกสูง  อำเภอเมืองชัยภูมิ
ทิศใต้                         จดกับบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6
ทิศตะวันตก               จดกับเขตบ้านโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ครัวเรือน    145    หลังคาเรือน
ประชากร    473    คน           เป็นชาย    223    คน   หญิง   250    คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ  70
2. รับจ้างทั่วไป          ประมาณร้อยละ 10
3. ข้าราชการ              ประมาณร้อยละ   5
4. ค้าขาย                     ประมาณร้อยละ   5
5. อาชีพอื่นๆ              ประมาณร้อยละ 10
รายได้เฉลี่ย    20,000   บาท/คน/ปี

1. วัดบ้านหัวหนอง
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  14
3. ศาลากลางบ้าน (SML)
4. สระน้ำหนองบัวขาว

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                    จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   8 กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง      7.68     กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง        .32     กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า           105     ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์   105    ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้   105    ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ   ลำห้วยสงแก  และหนองบัวขาว
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน  1 แห่ง สระบ้านหัวหนอง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์    ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม               ผลิตโดย    กลุ่มแม่บ้าน             โทร. -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์    ผลิตภัณฑ์จักสาน                ผลิตโดย    กลุ่มจักสาน             โทร. -

 


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร