ผู้ใหญ่บ้าน                     นายระเวียง      ปราบคะเชน   โทร. 086-2447836        
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายทองดำ      งาเฉลา            โทร. 083-6970898
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นางสาวขวัญจิต  จงกลนี       โทร. 089-5038677

บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 15

          บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 15 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535  ซึ่งแยกมาจาก บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5  และมีนายดุสิต   งาคม
เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโสกน้ำขาว เป็นคนแรก ซึ่งแยกมาจากบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 และที่มาของชื่อบ้านมาจาก ในหมู่บ้าน
มีสระน้ำเป็นสระโสก และน้ำในสระจะมีสีขาวขุ่น  ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า " บ้านโสกน้ำขาว"

          บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 14  ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงอาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการทำการเกษตร ปลูกข้าว  มันสำปะหลัง  ภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและ ร้อนมากในฤดูร้อน ฤดูกาล มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านหัวหนอง   หมู่ที่  14
ทิศใต้                         จดกับทีกองทัพอากาศ สนามบินเล็กหนองบัวขาว
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านหนองบัวขาว  หมู่ที่ 17
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านหนองบัวขาว  หมู่ที่ 5

ครัวเรือน    262     หลังคาเรือน
ประชากร   949    คน           เป็นชาย    452    คน   หญิง    497    คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ 85
2. รับจ้างทั่วไป          ประมาณร้อยละ   5
3. ข้าราชการ              ประมาณร้อยละ   2
4. ค้าขาย                     ประมาณร้อยละ   3
5. อาชีพอื่นๆ              ประมาณร้อยละ   5
รายได้เฉลี่ย    37,218   บาท/คน/ปี

1. ศาลาสระโสก
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  15
3. ศาลากลางบ้าน (SML)

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                    จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง  9  กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง       9     กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง      -       กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า           240     ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์    10    ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้  180    ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ   สระโสก
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน  -

1. ชื่อผลิตภัณฑ์        ตะกร้าไม้ไผ่                       ผลิตโดย    นายบุญมา     โชติประทุม               โทร. -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์        ผ้าไหม                                 ผลิตโดย    นางสมจิตร     ปราบคะเชน            โทร. -
3. ชื่อผลิตภัณฑ์        แห  อวน                              ผลิตโดย    นายสุรินทร์     จงกลณี                    โทร. -
4. ชื่อผลิตภัณฑ์        ไซดักปลา                           ผลิตโดย    นายเกิน       ศรีสุภาพ                       โทร. -
5. ชื่อผลิตภัณฑ์        สิ่งทอจากกก                       ผลิตโดย    นางสาวลูนจันทร์     งาคม               โทร. -


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร