ผู้ใหญ่บ้าน                     นายคำไผ่     กระแสกุล              โทร. 080-7719045


บ้านชีลอง หมู่ที่  16

          ตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2369 จัดตั้งชื่อหมู่บ้านตามลำห้วยชีลอง ซึ่งลำห้วยแยกมาจากลำน้ำชีในสมัยนั้นคนอพยพมาจาก
ถิ่นลาว คือนายแลกับพรรคพวกประมาณ 50 คน (ซึ่งในปัจจุบันคือเจ้าพ่อพญาแลผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ) และได้พักอยู่บ้านชีลอง ณ บริเวณ คุ้มตาไห ติดกับลำห้วยชีลอง และต่อมาได้หาทำเลที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมในเชิงสมรภูมิ คือที่"โนนน้ำอ้อม" ปัจจุบันติดลำห้วยชีลอง ทางด้านทิศเหนือ ติดเขตบ้านโนนกอก และบ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

          หมู่บ้านชีลอง หมู่ที่ 16 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดลำห้วยเหมาะ
ในการ ทำการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านโนนกอก ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ
ทิศใต้                         จดกับบ้านกุดเหม่ง  หมู่ที่ 2
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนาแซง  อำเภอเมืองชัยภูมิ
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านหนองบัวขาว  หมู่ที่ 17

ครัวเรือน     183     หลังคาเรือน
ประชากร     675   คน           เป็นชาย    313    คน      หญิง   362    คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ  80
2. รับจ้างทั่วไป          ประมาณร้อยละ    7
3. ข้าราชการ              ประมาณร้อยละ   2
4. ค้าขาย                     ประมาณร้อยละ 10
5. อาชีพอื่นๆ              ประมาณร้อยละ    1
รายได้เฉลี่ย    -   บาท/คน/ปี

1. เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัดพุทโธวาท
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  16
3. ศาลากลางบ้าน (SML)

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                    จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   9  กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง      8.5     กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง     0.5       กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า      162         ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์   100    ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้   160    ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ลำห้วยชีลอง
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน  -

1. ชื่อผลิตภัณฑ์    ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์    ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้านชีลอง   โทร. -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์    ผลิตภัณฑ์-

 


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร