กำนันตำบลชีลอง               นายประเสริฐ      ศรีชมชื่น       โทร. 086-8690263
     
   

บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 17

          บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 17  เดิมเป็นบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 15 ต่อมาชุมชนหนาแน่นขึ้น ไม่สะดวกในการปกครอง
จึงได้ทำการแยกออกมาเป็นหมู่บ้าน    ชื่อหมู่บ้าน " บ้านหนองบัวขาวหมู่ที่ 17 " เมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

          หมู่บ้านตั้งอยู่ที่เนินสูง ลาดชันยากต่อการพัฒนาในด้านของถนน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทีไร่นาดอน  อาศัยน้ำผนเป็นหลัก
ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินเค็ม ภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและร้อนมากในฤดูร้อน

อาณาเขต

ทิศเหนือ                  จดกับบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6
ทิศใต้                    จดกับเขตทหาร (กองทัพอากาศ "สนามบินเล็กหนองบัวขาว")
ทิศตะวันออก             จดกับเขตตำบลรอบเมือง
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 15

ครัวเรือน   202     หลังคาเรือน
ประชากร   689  คน        เป็นชาย     324     คน หญิง   365     คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ  80
2. รับจ้างทั่วไป        ประมาณร้อยละ   10
3. ข้าราชการ          ประมาณร้อยละ   5
4. ค้าขาย              ประมาณร้อยละ   5
3. อื่นๆ                ประมาณร้อยละ   -
รายได้เฉลี่ย   -บาท/คน/ปี

1. ศาลเจ้าพ่อหลวงสุวรร
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17
3. ศาลากลางบ้าน (SML)
4. ร้านค้าชุมชน
5. หนองบัวขาว

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   8  กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง        8       กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง        -        กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                 1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า         153  ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์   6    ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้      110     ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  หนองบัวขาว
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน   2 แห่ง  สระหลวง และบ่อเลี้ยงปลาหมู่บ้าน

1. ชื่อผลิตภัณฑ์    ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม                  ผลิตโดย กลุ่มสตรี                    โทร. -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์    ตะกร้าไม้ไผ่                         ผลิตโดย นายจ้าน         ศรีสุภาพ      โทร. -
3. ชื่อผลิตภัณฑ์    แห อวน                            ผลิตโดย นายเช้า          ชำโพธิ์        โทร. -
4. ชื่อผลิตภัณฑ์    ไซดักปลา                           ผลิตโดย นายพันธ์         จำบัวขาว     โทร. -
5. ชื่อผลิตภัณฑ์    เข่งไม้ไผ่                            ผลิตโดย นายพันธ์         จำบัวขาว      โทร. -


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
<ภาพขยาย>
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร