ผู้ใหญ่บ้าน         นายไพโรจน์     พื้นชัยภูมิ    โทร. 084-8260343

บ้านกุดเหม่ง หมู่ที่ 2

     บ้านกุดเหม่งเป็นบ้านตั้งมานาน 110 ปี  เคยเป็นคุ้มหนึ่งของบ้านชีลอง เรียกว่าคุ้มบ้านน้อย เมื่อจำนวนประชากร
เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงแยกจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อบ้านกุดเหม่ง หมู่ที่ 2 สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านกุดเหม่งนั้นเพราะว่า
ทางด้านตะวันออกติดลำห้วยชีลอง ตรงกลางหมู่บ้านมีหนองน้ำเนื้อที่ ประมาณ 2 งาน และมีต้นไม้ใหญ่ชื่อต้นอีเม้ง
อยู่ริมหนองชาวบ้านจึงนำเอาชื่อหนองกับต้นไม้มารวมกันเป็นบ้านกุดเหม่ง

หมู่บ้านกุดเหม่ง  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดลำห้วย ที่ราบสูง  ทำการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านชีลอง หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 16
ทิศใต้                         จดกับบ้านหนองสระ หมู่ที่ 3
ทิศตะวันออก            จดกับติดกับลำห้วยชีลอง
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 7

ครัวเรือน 313 ครัวเรือน
ประชากร    1,102 คน           เป็นชาย 551      คน หญิง 551 คน

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ 90
2. รับจ้างทั่วไป         ประมาณร้อยละ 6
3. ข้าราชการ             ประมาณร้อยละ 2
4. ค้าขาย                    ประมาณร้อยละ 2
รายได้เฉลี่ย    20,000 บาท/คน/ปี

1. วัดชัยศรีสมสะอาด
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
3. ศาลากลางบ้าน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   7   กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง        7      กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง         -      กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า    307        ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์     220   ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้      307        ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ลำห้วยชีลอง
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน   -

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ -


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร