ผู้ใหญ่บ้าน                     นายสนม     จิตรหาญ                โทร. 087-9570676
   
บ้านหนองสระ หมู่ที่ 3

     บ้านหนองสระเป็นบ้านเก่าแก่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2460 แยกออกมาจากหมู่บ้านชีลอง สาเหตุที่ชื่อหมู่บ้านหนองสระคือ
ชาวบ้านชีลอง จำนวน 7 ครัวเรือน มีอาชีพทำนาและมีพื้นที่นาอยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้าน จึงอพยพมาอยู่ตามที่นาและได้มองเห็น
แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นหนองน้ำที่ใช้ดื่มกินได้ตลอดปี ต่อมาเพื่อนบ้านอพยพตามมาเพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับ  เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้น
จึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านและได้ปรึกษากันและใช้ชื่อตามหนองน้ำประกอบกับชาวนาได้สร้างบ้านอยู่บริเวณริมหนองน้ำ
เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  " บ้านหนองสระ" ปี พ.ศ. 2463 เป็นต้นมา และมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายภูมิ  อุ่นวงศ์

             หมู่บ้านหนองสระมีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
สภาพทั่งไปของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงในฤดูฝน

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านกุดเหม่ง หมู่ที่ 2
ทิศใต้                         จดกับลำห้วยชีลอง บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 13
ทิศตะวันออก            จดกับลำห้วยชีลอง
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11

ครัวเรือน    70        หลังคาเรือน
ประชากร   244       คน           เป็นชาย   120    คน หญิ 124    คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ  86          4.  ค้าขาย  ประมาณร้อยละ 2
2. รับจ้างทั่วไป         ประมาณร้อยละ   7
3. ข้าราชการ             ประมาณร้อยละ   5
รายได้เฉลี่ย    25,532 บาท/คน/ปี

1. วัดศาลาลอย หมู่ 3
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
3. ศาลากลางบ้าน (SML)

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   11   กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง        11       กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง         -      กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                   70   ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์  70    ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้     70   ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  มีแม่น้ำชีไหลผ่าน
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน  สระน้ำมีจำนวน  2  แห่ง   สระวัด  และสระน้ำหมู่บ้าน

1. ชื่อผลิตภัณฑ์      ตะกร้าไม้ไผ่        ผลิตโดย  นายรัน     อวนชัย
2. ชื่อผลิตภัณฑ์      เสื่อทอจากกก      ผลิตโดย  นางโสน     เจนบุรี
3. ชื่อผลิตภัณฑ์      แห  อวน               ผลิตโดย  นายถวิล    หาญกำลัง
4. ชื่อผลิตภัณฑ์      ไซดักปลา            ผลิตโดย  นายทองปูน     ศรีจันทร์
5. ชื่อผลิตภัณฑ์      กรงนก                  ผลิตโดย  นายรัน     อวนชัย


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร