ผู้ใหญ่บ้าน                     นายสมเกียรติ   แต่งเพิ่ม         โทร. 086-3689976

บ้านโนนหว้านไพล หมู่ที่ 4

          ตั้งเป็นหมู่บ้านเ พ.ศ.2430   ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอพยบมาจากบ้าน่าย คือนายแดง  นางลี  ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน
และนายสร้อย    คนอุตส่าห์ เห็นพื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำที่เหมาะในการใช้อุปโภคบริโภค (ลำห้วยหวายในปัจจุบัน)
ต่อมามีชาวบ้านอพยบมาอยู่จำนวนมากขึ้นจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะก่อตั้งเป็นหมู่บ้าน ซึ่งบริเวณที่ตั้งนั้นเป็นโนนหรือดอน
มีหว้านไพลขึ้นอยู่จำนวนมาก จึงตั้งชื่อบ้านว่า "บ้านโนนหว้านไพล"  และมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสร้อย   คนอุตส่าห์

          หมู่บ้านโนนหว้านไพล ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดลำห้วย ดินเป็นดินเหนียว
เหมาะกับการทำการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านโนนดู่ หมู่ 13
ทิศใต้                         จดกับบ้านวังก้านเหลือง  ตำบลบ้านค่าย
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านหนองหว้า หมู่ 12
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านวังปลาฝา  ตำบลลุ่มลำชี

ครัวเรือ  260 ครัวเรือน
ประชากร    979      คน           เป็นชาย  508     คน หญิง  471      คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ  80           4.  ค้าขาย  ประมาณร้อยละ 5
2. รับจ้างทั่วไป         ประมาณร้อยละ  12
3. ข้าราชการ             ประมาณร้อยละ  3
รายได้เฉลี่ย    23,000 บาท/คน/ปี

1. วัดบุงสาวดาล
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
3. ศาลากลางบ้าน (SML)
4. ศาลปู่ตา

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   11    กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง       11       กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง         -        กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใชฟฟ้า  260 ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์   260 ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้         260 ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ลำห้วยหวาย 
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน     2 แห่ง คือ หนองอ้อ , หนองโง้ง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์      ทอเสื่อ           ผลิดโดย ชาวบ้าน                                  โทร.089-0353594
2. ชื่อผลิตภัณฑ์     สานตะกร้า    ผลิตโดย นายสมสี     กาชัย                    โทร. -
3. ซื่อผลิตภัณฑ์     สานแห          ผลิตโดย นายสมศักดิ์     จันทร์บัว         โทร. -

 

 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร