ผู้ใหญ่บ้าน                     นายคงเดช    ชัยหลาก           โทร. 085-4960017

บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5

          บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมาเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด จากหลักฐานบันทึกไว้ว่าได้มีอุโบสถหลังเก่า
ของวัดปทุมชาติ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2390 หรือประมาณ 160 ปีขึ้นไป เป็นหลักฐานเก่าแก่ที่สำคัญ  และเริ่มมีสำนักงานเขตการ
การปกครอง และมีผู้ใหญ่บ้านจากเดิมจนถึงปัจจุบัน 18 คน และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายฐานันดร ศรีบัวพันธ์ 
และมีแหล่งน้ำสำคัญคือ "หนองบัวขาว" ที่ใช้เป็นชื่อหมู่บ้าน  ลำห้วยสงแก ห้วยรวก เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร

          หมู่บ้านตั้งอยู่ที่เนินสูงไม่เคยมีประวัติเรื่องน้ำท้วมขัง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทีไร่นาดอน  อาศัยน้ำผนเป็นหลัก
ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินเค็ม ภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและร้อนมากในฤดูร้อน

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4
ทิศใต้                         จดกับเขตทหาร (กองทัพอากาศ "สนามบินเล็กหนองบัวขาว")
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 15
ทิศตะวันตก               จดกับเขตติดต่ออำเภอบ้านเขว้า

ครัวเรือน      383 ครัวเรือ
ประชากร   1,109 คน        เป็นชาย     522     คน   หญิง      587  คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ 80
2. รับจ้างทั่วไป          ประมาณร้อยละ   7
3. ข้าราชการ              ประมาณร้อยละ   3
4. ค้าขาย                     ประมาณร้อยละ 10
รายได้เฉลี่ย   23,000 บาท/คน/ปี

1. วัดปทุมชาติ
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
3. ศาลากลางบ้าน (SML)
4. สถานีอนามัยหนองบัวขาว  และ บริการแพทย์แผนไทย
5. ศาลเจ้าพ่อหลวงสุพรรณ
6. ป้อมยามตำรวจภูธร จังหวัดชัยภูมิ
7. หนองบัวขาว

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   9  กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง        9       กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง        -        กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า           383 ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ 383 ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้     383 ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ -
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน   3 แห่ง คือ หนองบัวขาว  ประมุงหนองบัวขาว                                     และสระน้ำ รพช.

1. ชื่อผลิตภัณฑ์   ลูกประคบสมุนไพร  ผลิตโดย  อสม. สถานีอนามัยหนองบัวขาว    โทร.  0-4483-9870
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ -


 

 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร