ผู้ใหญ่บ้าน                     นายสุรสิทธิ์   เทพศิริ     โทร. 085-0132499

บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6

          บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6  เดิมที่แรกแยกออกมาจากบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ลักษณะภูมิประเทศของบ้านหัวหนอง
มีครัวเรือนแยกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่าคุ้มหัวหนอง เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหนองบัวขาว
กลุ่มที่ 2  เรียกว่าคุ้มหนองโสมง  ชื่อคุ้มเรียกตามชื่อหนองสาธารณะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน  เมื่อปี พ.ศ. 2531
คุ้มหัวหนองก็ได้แยกออกเป็น "บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 14" และคุ้มหนองโสมง ก็คือ "บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6" ในปัจจุบัน 

          หมู่บ้านตั้งอยู่ที่เนินสูงไม่เคยมีประวัติเรื่องน้ำท้วมขัง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทีไร่นาดอน  อาศัยน้ำผนเป็นหลัก
ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินเค็ม ภูมิอากาศค่อนข้างร้อนและร้อนมากในฤดูร้อน

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้                         จดกับบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 14
ทิศตะวันตก               จดกับตำบลรอยเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ครัวเรือน    175 ครัวเรือน
ประชากร   555 คน        เป็นชาย     278   คน หญิง 277  คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ 80
2. รับจ้างทั่วไป         ประมาณร้อยละ 10
3. ค้าขาย                    ประมาณร้อยละ 10
รายได้เฉลี่ย    24,000 บาท/คน/ปี

1. วัดปทุมวนาราม
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
3. ศาลากลางบ้าน (SML)
4. ศูนย์ศาลาประชาคม

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   9  กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง        8.3       กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง       0.7        กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า            175 ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์      175 ครัวเรือนน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้    175 ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ลำห้วยสงแก    และ สระหนองโสมง
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน   -

1. โครงการเพราะเห็ดนางฟ้า โดย ชุมชน
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ลูกโคพันธุ์ดี และลูกสุกรพันธุ์ดี      โดย -


 

 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร