ผู้ใหญ่บ้าน                     นายสุทัศน์    จันทร์น้ำใส     โทร. 081-0731895


บ้านโป่งเกต หมู่ที่  7

          บ้านโป่งเกต หมู่ที่ 7 ประวัติความเป็นมาของบ้านโป่งเกต

          หมู่บ้านโป่งเกต  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป  เหมาะกับการทำการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านหนองปลาโด หมู่ที่ 8
ทิศใต้                         จดกับตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านท่าขามแป หมู่ที่ 9
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านต้อน ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ครัวเรือน     291    หลังคาเรือน
ประชากร    943    คน           เป็นชาย    462    คน   หญิง     481    คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ -
2. รับจ้างทั่วไป          ประมาณร้อยละ -
3.  ค้าขาย                    ประมาณร้อยละ -
รายได้เฉลี่ย     -    บาท/คน/ปี

1. วัดป่าอารมณ์ชื่น
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
3. ศาลากลางบ้าน (SML)

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   -  กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง        -       กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง        -      กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                     -     ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์   -     ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้           -     ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  -
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน   -

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ -

 


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร