ผู้ใหญ่บ้าน                     นายชนะ จ่าสูงเนิน  โทร. 081-2824113


บ้านหนองปลาโด หมู่ที่ 8

          บ้านหนองปลาโดเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ อพยบมาจากบ้านต้อน หมู่ 8 ตำบลบ้านเขว้า เมื่อปี พ.ศ. 2463 มีครอบครัวที่อพยบ
มาอยู่ด้วยกัน   9  ครอบครัว แต่ก่อนชาวบ้านเรียกว่า "โนนบ้านร้าง"  (ปัจจุบันเป็นที่ของโรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์)
ตั้งชื่อบ้านว่า "บ้านโคกก่อง" และอยู่ไม่ได้เพราะผีดุมาก จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน และเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านหนองปลาโดเพราะว่า
มีอยู่วันหนึ่งช่วงฤดูแล้ง มีควายตัวหนึ่งเป็นของ นายช้าง     พันธ์สูงเนิน ไปกินน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคร่วมกัน และควาย
ตัวดังกล่าวได้ลงเล่นน้ำในหนองน้ำ แล้วมีปลาโดตัวใหญ่ กระโจนขึ้นมาบนฝั่ง และนายช้าง  ก็ได้นำปลาโดตัวนั้นมาประกอบ
อาหารให้กินกันทั้งหมู่บ้าน ด้วยความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงออกวความเห็นกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า
" หมู่บ้านหนองปลาโด"

          หมู่บ้านหนองปลาโด ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูงบางส่วนคือแถวภูคุ้มข้าว และราบลุ่มติดบึงหนองเรือ  เหมาะกับการทำการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5
ทิศใต้                         จดกับบ้านโป่งเกต หมู่ที่ 7
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านต้อน ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านชีลอง หมู่ที่ 1

ครัวเรือน  144      หลังคาเรือน
ประชากร    468     คน           เป็นชาย     210   คน   หญิง  258    คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ 90
2. รับจ้างทั่วไป          ประมาณร้อยละ 5
3.  ค้าขาย                    ประมาณร้อยละ 5
รายได้เฉลี่ย     -    บาท/คน/ปี

1. วัด 1 แห่ง
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 48
3. ศาลากลางบ้าน (SML)
4. ภูคุ้มข้าว

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   -  กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง               กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง               กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                          ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์        ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้                ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  บึงหนองเรือ
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน   -

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ -

 


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร