ผู้ใหญ่บ้าน                     นายประดิษฐ์ แอ้นชัยภูมิ  โทร. 085-2014565
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายวีระ       ต้นชัยภูมิ                 โทร. -
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายขันทอง       ประเสริฐกุล     โทร. -
บ้านท่าขามแป หมู่ที่ 9

          บ้านท่าขามแปเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ เดิมทียังไม่มีการตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ เริ่มก็ตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2501
หมู่บ้านท่าขามแปเดิมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหมู่บ้านชีลอง ต่อมาได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งแยกออกมาจากบ้านชีลอง
ได้สร้างบ้านเรือนและทำมาหากินที่นี่และเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหัน" ต่อมาได้เปลียนชื่อมาเป็น "บ้านทาขามแป" เนื่องจาก
บริเวณท่าน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร มีต้นขามแปขึ้นเป็นจำนวนมาก

          หมู่บ้านท่าขามแปเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีลำห้วยชีลองไหลผ่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา
มี 3 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

อาณาเขต

ทิศเหนือ                    จดกับบ้านหนองบัวขาว และบ้านใหม่พัฒนา
ทิศใต้                         จดกับบ้านวังปลาฝา ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
ทิศตะวันออก            จดกับบ้านโนนดู่  และบ้านโนนหว้านไพล
ทิศตะวันตก               จดกับบ้านโป่งเกต และบ้านไร่ ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า

ครัวเรือน  123    หลังคาเรือน
ประชากร    477      คน           เป็นชาย     235       คน หญิง    242     คน 

1. ทำการเกษตร        ประมาณร้อยละ 80
2. รับจ้างทั่วไป         ประมาณร้อยละ 10
3. ข้าราชการ             ประมาณร้อยละ  2
4. ค้าขาย                    ประมาณร้อยละ  6
5. อาชีพอื่นๆ             ประมาณร้อยละ  2
รายได้เฉลี่ย   20,784   บาท/คน/ปี

1. วัดศาลาวัลย์
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
3. ศาลากลางบ้าน (SML) (ศูนย์ อสม.)
4. ศาลเจ้าบ้าน
5. ป่าเฉลิมพระเกียรติ

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน

                                   จากที่ว่าการอำเภอ ถึงหมู่บ้าน เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง   10   กิโลเมตร แยกเป็น
                                1. ถนนลาดยาง/คอนกรีต         ระยะทาง       10        กิโลเมตร
                                2. ถนนลูกรัง                               ระยะทาง         -         กิโลเมตร

สาธารณูปโภค

                                1. ไฟฟ้า     จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า             96             ครัวเรือน
                                2. โทรศัพท์บ้าน   จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์    70    ครัวเรือน
                                3. ประปา   จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้            96    ครัวเรือน
                                4. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ                          -

แหล่งน้ำ

                               1. แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ลำห้วยชีลอง , คลองไผ่งาม  และคลองร่องแซง
                               2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน   2 แห่ง คือ หนองน้ำวัดศาลาวัลย์ , หนองสาธารณะข้างป้อมตำรวจ

1. ชื่อผลิตภัณฑ์  ตะกร้าไม้ไผ่        ผลิตโดย     นายกองแลง     อินทร์ชีลอง     โทร. -
2. ชื่อผลิตภัณฑ์  เสื่อทอจากกก     ผลิตโดย     นางน้อย             มั่งมี                  โทร. -
3. ชื่อผลิตภัณฑ์  แห    อวน            ผลิตโดย     นายจันดู่           ยวงทอง             โทร. -
4. ชื่อผลิตภัณฑ์   ไซ ดักปลา          ผลิตโดย     นายกองแลง     อินทร์ชีลอง     โทร. -
5. ชื่อผลิตภัณฑ์  ผักปลอดสารพิษ ผลิตโดย     นายกองแลง     อินทร์ชีลอง     โทร. -

 


 

หมู่ที่     1   2     4   5   6       10   11   12   13   14   15   16   17
ภาพขยาย
เนื้อที่ ตารางกิโลเมตร