ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล 17 หมู่บ้าน
การคมนาคม
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร/ที่พัก
สินค้า OTOP
งบทดลอง มีนาคม 51
งบรายรับ-จ่าย มีนาคม 51
งบประมาณประจำปี
จังหวัดชัยภูมิ
กรมสรรพากร
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงาน กพ.
สำนักงาน กถ.
สำนักงาน กกต.
สำนักงาน สตง.
อบต.ทั่วไทย
อบต.บุ่งคล้า
อบต.ห้วยบง
อบต.โพนทอง
อบต.บ้านเล่า
อบต.โนนสะอาด

ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

WEBMAIL

Click Here to get Free Counterดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)
สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวสอบราคา / ประกาศต่างๆ

ดูหน้าถัดไป


*    ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำสนวน 8 โครงการ
หมู่2, 3, 5, 11, 14, 15, และหมู่17 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555

*   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โครงการ ขุดลอกลำห้วย
จำนวน 4 โครงการ  ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
 
*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ
บ้านหัวหนอง หมู่ 6 จำนวน 1 โครงการ  ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2554
 
*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 214 ชุด  ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2554  
*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการบ้านท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา  จำนวน 1 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2554

*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
หมู่ 1, หมู่ 7, หมู่ 15  และหมู่ 16  จำนวน 4 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2554
 
*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
หมู่ 1, หมู่ 7, หมู่ 15  และหมู่ 16  จำนวน 4 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2554
 
*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วย หมู่ 4, หมู่ 9,
หมู่ 10  และหมู่ 12  จำนวน 4 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2554

*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงลูกรังผิวจราจร หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 12,หมู่ 13 จำนวน 4 โครงการ และหมู่ 8, หมู่ 13 จำนวน 2 โครงการ 11 สิงหาคม 2554
*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศตำแหน่งพนักงานเทศบาลว่าง  5  ตำแหน่ง   
*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ ม.3,ม.14
จำนวน 2 โครงการ   ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
จำนวน 1 โครงการ   ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลงดินลูกรัง ม.12, ม.13 และ ม.15
จำนวน 3 โครงการ   ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วย ภายในตำบลชีลอง
จำนวน 4 โครงการ   ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

*  เทศบาลตำบลชีลอง เตือนพี่น้องชาวตำบลชีลองให้ระวังการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว ลมแรง อาจเกิดไฟไหม้ได้
*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศตำแหน่งพนักงานเทศบาลว่าง  5  ตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2553

*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 6 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2553

*   ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 4 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2553

* ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานระดับที่สูงขึ้น
      สำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่าง วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ตำแหน่ง

      * ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
      * ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

* ประมูลจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 11/03/53
       - บ้านหนองสระ หมู่ 3  ดูรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง
       
- บ้านท่าขามแป หมู่ 9
 ดูรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง

* ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชีลอง และ นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2552
* สอบราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.วันที่ 13 ตุลาคม 2552

*
อบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 โครงการ วันที่ 17 มิถุนายน 2552
* สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 โครงการ วันที่ 17 มิถุนายน 2552

* สอบราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2552

* สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสวนสาธารณะประจำตำบล 1 พฤษภาคม 2552

* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับและลงดินลูกรัง
* ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
* ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าหุ่มนวมกันหนาว วันที่ 17 ธันวาคม 2551
* แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 27 พฤศจิกายน 2551 
* แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล26 พฤศจิกายน 2551 
* แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย 26 พฤศจิกายน 2551
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย 25 พฤศจิกายน 2551
* ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างจำนวนหลายอัตรา ด่วน
* สอบราคาจ้างเหมาสร้างฝาย,ร่องระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนนลาดยางและซื้ออุปกรณ์กีฬา 2 ก.ย.51
* สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสลและถนนดินยกระดับ 30 กรกฎาคม 2551

* สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและร่องระบายน้ำจำนวน 28 กรกฎาคม 2551