เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
       
 
 
 
         
         
  นางนริศรา    สิทธิวงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  จ.อ.สมัย   แขชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
  นางสาวสุจิตรา    กุลแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
  นางสาวสุดารัตน์   ฐานเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
              .  
             
         
  นายภาณุวัฒน์   กุดนอก
นักทรัพยากรบุคคล
  นายอุเทน   เจนบุรี
พนักงานขับรถ(เครื่องจักรกลเบา)
  นางสาวจุฑาทิพย์  เจริญบุตร
นักวิชาการเกษตร
  นางนวรัตน์   พลมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
           
       
  นางสาวเพ็ญนภา   สุขขี
เจ้าพนักงานธุรการ
  นายนิรันดร์  งาคม
พนักงานขับรถ(รถตู้สำนักปลัด)
  นางสาวปาริชาติ    ธงเค็ง
นักวิชาการศึกษา
 
             
 

 

      นางบุญถม   โสมีชัย
ครู
  นางสาวทิวาพร ก้องหล้า
ครู
 
                 
         
  นางสมัคร   คุ้มบ้าน
แม่บ้าน
  นางสายฝน   หาญจิตร
แม่บ้าน
  นางสาวรุ้งนภา  งาคม
ผู้ดูแลเด็ก
  นางสาวสมมาตร  วัฒนศิริ
ผู้ดูแลเด็ก