เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
       
 
 
         
         
  นางนริศรา    สิทธิวงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  จ.อ.สมัย   แขชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
  นางสาวสุจิตรา    กุลแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
  นางสาวสุดารัตน์   ฐานเจริญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแลาณ
 
              .  
         
         
  นางสาวสุพรรษา   โคตรฉิมพลี
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางสาวจุฑาทิพย์  เจริญบุตร
นักวิชาการเกษตร
  นายศรายุทธ   อยู่ภักดี
นิติกร
  นายภาณุวัฒน์   กุดนอก
นักทรัพยากรบุคคล
 
           
       
  นางนวรัตน์   พลมณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  นายอุเทน   เจนบุรี
พนักงานขับรถ(เครื่องจักรกลเบา)
  นางสาวปาริชาติ    ธงเค็ง
นักวิชาการศึกษา
 
           
 

นางสาวปภาดา   โกสูงเนิน
คนงานทั่วไป ช่วยงานธุรการสำนักปลัด

      นางบุญถม   โสมีชัย
ครูผู้ช่วย(ผู้ดูแลเด็ก)
  นางสาวทิวาพร ก้องหล้า
ครูผู้ช่วย(ผู้ดูแลเด็ก)
 
                 
         
  นางสมัคร   คุ้มบ้าน
แม่บ้าน
  นางสายฝน   หาญจิตร
แม่บ้าน
  นางสาวรุ้งนภา  งาคม
ผู้ดูแลเด็ก
  นางสาวสมมาตร  วัฒนศิริ
ผู้ดูแลเด็ก