เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
 
 
นางสาววงเดือน  แสนซื่อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจำนง    สิมมะระ
นักวิชาการพัสดุ

ส.ต.ต.หญิงกฤตยา   โภชนุกูล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
     
นางประภาพร   รักชิด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุกัญญา   ปาวะรีย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายไสว    ศรีธัญรัตน์
พนักงานจ้าง ช่วยงานแผนที่ภาษี

นางนิตยา   บุญชูรัตนภาพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจินตหรา  ชาวประทุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวจิรารัตน์   พันธ์ประดิษฐ์
คนงานจ้างเหมา ช่วยงานธุรการกองคลัง