เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
       
 
นายธานินทร์   ไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายสุชาติ   ขวัญดี
นายช่างโยธา
นายประชิน    น้อยแก้ว
นายช่างไฟฟ้า

นายธีระพงษ์   ศิริวัฒนเมธานนท์
วิศวกรโยธา
 
 
นายศราวุฒิ   งาคม
คนงานจ้างเหมา (งานทั่วไป)
นายอัษฏา   ศรีชมชื่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นาววิทยา   คำรัตนพันธ์
นายช่างโยธา
     
 

นายบุญหลาย   ดั้นชัยภูมิ
คนงานจ้างเหมา ดูแลโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า

นางสาวญาดา   โชคศิริ
พนักงานจ้าง งานธุรการกองช่าง