เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
       
 
             
       
  นายขวัญใจ   สอนชัยภูมิ
พนักงานขับรถเก็บขยะ
  นางสาวพนิดา    โพธิ์ชัย
พนักงานจ้าง งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  นายดนัย    นาคนิรันดร์
พนักงานประรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิม (EMS)
 
             
         
  นายแดง   เปล่งวรรณ
พนักงานประรถเก็บขยะ
      นายอำนาจ   คำภา
พนักงานประรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิม (EMS)
 
             
           
  นายศิลธรรม   โชคศิริ
พนักงานประรถเก็บขยะ
      นายธนากร   โชคศิริ
พนักงานประรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิม (EMS)
  นายนิรุตน์   งอกศิลป์
พนักงานประรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิม (EMS)