เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
       
 
             
       
  นายนิรันดร์    งาคม
คนงานจ้างเหมา (งานทั่วไป)
  นางสาวพนิดา    โพธิ์ชัย
คนงานจ้างเหมา ช่วยงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  นายดนัย    นาคนิรันดร์
พนักงานประรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิม (EMS)
 
             
       
  นายขวัญใจ   สอนชัยภูมิ
พนักงานขับรถเก็บขยะ
  นายวรากร   ผ่องพันธ์
พนักงานประรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิม (EMS)
  นายอรรถพล  ชิดประทุม
พนักงานประรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิม (EMS)
 
             
         
  นายแดง   เปล่งวรรณ
พนักงานประรถเก็บขยะ
  นายศิลธรรม   โชคศิริ
พนักงานประรถเก็บขยะ
  นายอำนาจ คำภา
พนักงานประรถเก็บขยะ
  นายธนากร   โชคศิริ
พนักงานประรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิม (EMS)