เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
รวมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
     
กีฬาสวัสดิการเกมส์

กีฬาสวัสดิการเกมส์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
     
ปลูกดอกดาวเรือง
ลอยกระทง 2560
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
     
อบรม ระบบงานสารบรรณ
อบรม ระบบงานสารบรรณ
กีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     
สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้
วันผู้สูงอายุ

กีฬาต้านยาเสพติด


     
ขบวนแห่พานบายศรี บุญเดือนหก ๒๕๖๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ขบวนแห่พานบายศรี บุญเดือนหก ๒๕๕๙

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
บุญเดือนหก ๒๕๕๙

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
     
วันผู้สูงอายุ ๒๕๕๙

๘ เมษายน ๒๕๕๙
วันผู้สูงอายุ ๒๕๕๙

๘ เมษายน ๒๕๕๙
วันท้องถิ่นไทย ๒๕๕๙

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
     
กำจัดผักตบชวา ลำห้วยชีลอง

๙ มีนาคม ๒๕๕๙
นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ปี ๒

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อำเภอยิ้ม/เทศบาลเคลื่อนที่..

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
     
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

๙ มกราคม ๒๕๕๙
ประชุมผู้ใหญ่บ้านสัญจร..

๘ มกราคม ๒๕๕๙
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ..

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
     
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ..

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายอำเภอเมืองชัยภูมิ มอบนโยบาย...

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประเพณีลอยกระทง ทต.ชีลอง...

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     
โครงการเชื่อมรัก สานสัมพันธ์ อยู่แบบพอเพียง..

๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘
นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นวันพระ ทต.ชีลอง..

๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ถวายเพลพระวัดปทุมชาติ..อง

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
     
เทคโนโลยีด้านการเกษตร ตำบลธาตุทอง

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน..

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ไหว้ครู โรงเรียนชีลองวิทยา..

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
     
ไหว้ครู ศูนย์เด็กเล็ก..

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประชุมแผนสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑)

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการ..

๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
     
มอบถุงพระราชทานภัยแล้ง....

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วาตะภัยชีลอง..

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
บุญเดือนหก...

๒๓ เมษายน ๒๕๕๘
     
กีฬาต้านยาเสพติดฯ..

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
งานฉลองเจ้าพ่อหลวงสุวรรณ..

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
งานฉลองปู่ตาทะเลแก้ว

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     
งานประเพณีบุญเดือนหก(ศาลเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี ๒๕๕๘

๒๐ เมษายน  ๒๕๕๘
จุดให้บริการประชาชนตำบลชีลอง..

๙-๑๕ เมษายน  ๒๕๕๘
วันผู้สูงอายุ..ตำบลชีลอง..

๘ เมษายน  ๒๕๕๘
     
วันผู้สูงอายุ..ตำบลชีลอง..

๘ เมษายน  ๒๕๕๘
ประชาคมคนหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด.

๒๕-๓ เมษายน  ๒๕๕๘
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจบการศึกษา..

๓ เมษายน  ๒๕๕๘
     
วันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๘

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล หมู่๔

๑๗ มีนาคม  ๒๕๕๘
ลงพื้นที่ช่วยปัญหาภัยแล้ง โซนบ้านหนองบัวขาว

๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๘
     
งานแสดงนิทัศการชีลองโมเดล ๒๕๕๘

๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘
ประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล หมู่๗

๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๘
คนไทยหัวใจเดียวกัน

๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
     
Big Cleaning day ทต.ชีลอง
๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
รพ.สต.หนองบัวขาว รับคณะนิเทศฯ เขต9
๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
วัฒนธรรมไทย นุ่งไทย นุ่งซิ่นทุกวันพระ ทต.ชีลอง

๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
     
วัฒนธรรมไทย นุ่งไทย นุ่งซิ่นทุกวันพระ จ.ชัยภูมิ

๒๗ มกราคม  ๒๕๕๘
ต้อนรับนายอำเภอเมืองชัยภูมิ

๒๔ มกราคม  ๒๕๕๘
วันเด็กแห่งชาติ

๙ มกราคม  ๒๕๕๘
     
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์....ภูเขียวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘

๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ "วันพ่อแห่งชาติ"

๔ ธันวาคม  ๒๕๕๗
วันผู้พิการสากล

๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
     
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตำบลชีลอง

๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

ลอยกระทง..เขต ๑

๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
ลอยกระทง..เขต ๒

๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
     
การประชุมสันนิบาตเทศบาลประเทศไทย..

๒๙-๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข..

๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗
อำเภอเคลื่อนที่ และเทศบาลเคลื่อนที่..

๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗
     
อำเภอเคลื่อนที่ และเทศบาลเคลื่อนที่..
๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗
ฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก..
๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗
ลงพื้นที่ช่วยภัยแล้งในพื้นที่นาข้าวตำบลชีลอง...

๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗
     
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗
     
ร่วมพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำชี

กีฬาสี โรงเรียนชีลองวิทยา
มอบเบี้ยยังชีพฯ..
๒๐-๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗
     
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
ปลูกป่าวันแม่
๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗
     
พัฒนาริมทางวันแม่
วันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง
วันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวขาว
๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗
๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗
     
โครงการถวายเทียนพรรษา
โครงการถวายเทียนพรรษา(ต่อ)
"ร้อยรวมดวงใจ คนชัยภูมิ"
๘ กรกฏาคม  ๒๕๕๗ ๙ กรกฏาคม  ๒๕๕๗ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗
     
"ร้อยรวมดวงใจ คนชัยภูมิ"

สร้างความสุขอย่างยั่งยืน
สร้างความสุขอย่างยั่งยืน(ต่อ)
๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗
     
ศึษาดูงาน ๒๕๕๗

ศึษาดูงาน ๒๕๕๗ (ต่อ)
การทอเสื่อกก O-TOP ตำบลชีลอง
๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
     
แห่บายศรีประเพณีบุญเดือนหก
มอบใบประกาศเด็กศูนย์
กีฬาต้านยาเสพติด

๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
     

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี

วันผู้สูงอายุตำบลชีลอง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง
๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
     
วันท้องถิ่นไทย  ๒๕๕๗
กีฬาเครือข่ายชีลอง

งานวันเด็กประจำปี๒๕๕ ๗

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
     
ปลูกต้นไม้วันพ่อ

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ
น้ำท่วมตำบลชีลอง
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
     
ฝึกทบทวน อปพร.
ปลูกต้นไม้วันแม่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
     
ถวายเทียนพรรษา
โครงการศูนย์สามวัย
งานหล่อเจ้าพ่อหลวงสุวรรณ
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
     
โครงการเชื่อรักสานสัมพันธ์
โครงการบ้านเทิดไทด์ฯ
กีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด๒๕๕๖
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
     
เทศบาลตำบลชีลองช่วยภัยแล้ง
โครงการวันผู้สูงอายุ ๒๕๕๖
ล้างส้วมร่วมกันรับวันสงกรานต์
๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
     
มอบประกาศนียบัตรศูนย์เด็กเล็ก
โครงการศึกษาดูงาน
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖
๕ เมษายน ๒๕๕๖ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖