เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
รวมประกาศเทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง เจตนารมณ์เทศบาลตำบลชีลอง  เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
* ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)
* ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลตำบลชีลอง
* ประกาศ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
* ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2562)