เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
รวมประกาศเทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
 
* ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)
* ประกาศการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
* ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง เจตนารมณ์เทศบาลตำบลชีลอง  เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
* ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560)
* ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลชีลอง
* ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557