เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
งานด้านการศึกษา
 
นางสาวปาริชาติ   ธงเค็ง
นักวิชาการศึกษา
โทร.085-7763808
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวขาว  
โรงเรียนวัดพุทโธวาท  
โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์  
โรงเรียนโนนหว้านไพล  
โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษณุเคราะห์  
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว  
โรงเรียนชีลองวิทยา