เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
งานด้านสังคมสงเคราะห์
 
นางสาวสุจิตรา    กุลแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
 
   
* โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและสืบสานประเภณี นำสู่แนวทางการดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2
* การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ทุพลภาพและมีสติไม่สมประกอบ
* โครงการเชื่อมรัก สานสัมพัน อยู่แบบพอเพียง
* โครงการฝึกอาชีพ เสริมสร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
* การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่
* การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพนอกสถานที่
* การช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ถูกฟ้าผ่า
* กลุ่มอาชีพสตรีและผู้สูงอายุ (จำหน่ายพวงหรีด ราคาพวงละ 200 - 250 บาท   พิมเสนน้ำขวดละ 15 บาท   ยาหม่องขวดละ  10  บาท  การบูรแฟนตาซีราคา  25 - 35  บาท)