รายละเอียดผู้เสียภาษี

                      ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ
                      รายชื่อผู้เสียภาษี
                                                 ภาษีป้าย
                                                 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                                                 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี

                       แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย
                       แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                       แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีและการจัดเก็บภาษี
Click Here to get Free Counter
จำนวนผู้ชมเริ่ม 12 ส.ค.51
cheelong1@cheelong.go.th
WEBMAIL

 

 

 

 


 

 

 

ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com
ดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)

 

สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล