แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลชีลอง

 

แยกปฎิบัติตามห้วงเวลา

กันยายน                                -คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในงบประมาณจัดเก็บ  จาก ผ.ท.5

                                                -ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี

ตุลาคม                                   -สำรวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

ธันวาคม                                -ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า

มกราคม-กุมภาพันธ์           -รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง

                                                -ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับชำระภาษี

มีนาคม-พฤษภาคม             -ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน)

-รับคำร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนแลขที่รับ) พิจารณาคำร้อง/แจ้งผลการชี้ขาด

-รับชำระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

-ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด (2ครั้ง)

-แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด (ส่งให้นิติกร) ตาม ม.46 หรือ ม.48(ข)

มิถุนายน-สิงหาคม             -สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน

                                                -รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)

                                                -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด (3 ครั้ง)

                                                -ออกตรวจสอบ /ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

กันยายน                                -มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.44

                                                -รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

ตุลาคม                                   -มีคำสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แยกปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี  2558

เทศบาลตำบลชีลอง

 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม

ก.ขั้นเตรียมการ

                1.ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี                                                กันยายน

                ในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)

                2.สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ                                                                           ตุลาคม

                3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                                                               พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

                4.จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ                                       ก่อนธันวาคม

                แสดงทรัพย์สิน  และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

 

ข.ขั้นดำเนินการจัดเก็บ

                1.รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)และ                                                         มกราคม-กุมภาพันธ์

                ตรวจสอบความถูกต้อง                      

                2.ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผล                                            มกราคม-เมษายน

                การประเมินภาษี ( ภ.ร.ด.8)

 

กรณีปกติ

                -รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)                   มกราคม – พฤษภาคม

 

กรณีพิเศษ

(1)ชำระเกินเวลาที่กำหนด

     (เกิน  30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน

      -รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                                        กุมภาพันธ์-กันยายน

(2)ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี

     1.รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่                                                                       มกราคม-พฤษภาคม

     2.ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                                                              กุมภาพันธ์-มิถุนายน

     3.ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ                                                                                             มีนาคม-กรกฎาคม

     4.รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                                        มีนาคม-กันยายน

     5.ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)                                                                        

 

 

 

 

-2-

ค.ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ

     1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดเวลา

                -เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบพิมพ์                                         กุมภาพันธ์

                (ภ.ร.ด.2) ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ

                -แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ)                                              มีนาคม-พฤษภาคม

              เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ

                -รับชำระภาษี                                                                                                                       เมษายน – กันยายน

                -ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ                                                              มีนาคม – กันยายน

หมายเหตุ ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก ให้ดำเนินการตาม ม.48 (ข)

     2.ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษี

                ครั้งที่ 1                                                                                                                                  พฤษภาคม

                ครั้งที่ 2                                                                                                                  มิถุนายน   (ดำเนินการให้สอดคล้อง         

             ครั้งที่ 3                                                                                                                 กรกฎาคม  กับการแจ้งผลการประเมินภาษี)

                -รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                                                พฤษภาคม –กันยายน

                -ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขาย                                                        ตุลาคมเป็นต้นไป

                ทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี

 

 

 

 

 

                                                                                -------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี  2558

เทศบาลตำบลชีลอง

 

แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

                1.สำรวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

                2.ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์

                3.รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียน)

                4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น

                5.รับชำระภาษีภาษี/ส่งเงินรายได้ประจำวัน

หัวหน้างานผลประโยชน์ , หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ,หัวหน้างานจัดเก็บรายได้

ผู้อำนวยการกองคลัง

                1.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ร.ด.2 และเอกสารประกอบ

                2.แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. (ลงทะเบียน)

                3.ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

                4.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทรณ์ภาษี

ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองคลัง

                1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี

                2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบภ.ร.ด       

                3.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ

                4.ออกหนังสือแจ้งเตือน กรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด

                5.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด

                6.ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชีลอง

                1.พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)

                2.ลงมติชี้ขาดตามคำร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ

                3.มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด

                4.มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

นิติกร

                1.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด

                2.ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลชีลอง

 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม

ก.ขั้นเตรียมการ

    1.ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ                                              กันยายน

         (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)

    2.สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ                                                                                                     ตุลาคม  

    3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                                                                                         พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

    4.จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)            ธันวาคม

 

ข.ขั้นดำเนินการจัดเก็บ

    1.กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม

       -รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง                                                                                        มกราคม – มีนาคม

       -ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)                                                            มกราคม-เมษายน

    2.กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม                                                                                                                    เมษายน-ธันวาคม

       -รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง                                                                                        เมษายน-ธันวาคม

    3.การชำระค่าภาษี

       กรณีปกติ

       -รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)                                        มกราคม-พฤษภาคม

 

    กรณีพิเศษ                                                                                                                                                         กุมภาพันธ์-กันยายน

(1)       ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

-  รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

(2)       ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี

1.รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4)                                                       กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

2.ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                                                                       กุมภาพันธ์ - มิถุนายน

3.ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)                                                                             มีนาคม – กรกฎาคม

4.รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                                                 มีนาคม – กันยายน

5.ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)

 

หมายเหตุ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้ปฏิบัติระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม

 

-2-

ค.ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ

    1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในกำหนดเวลา

    -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ                                                                                                   มีนาคม

      (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ

    -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา

                           -ครั้งที่ 1                                                                                                                                                เมษายน

                           -ครั้งที่ 2                                                                                                                                                พฤษภาคม

    -แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ)                                                                    เมษายน-กรกฎาคม

     เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ

    -รับชำระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา 25                                                                                           เมษายน-กันยายน

2.ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

    -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี

-ครั้งที่ 1                                                                                                                                                พฤศจิกายน

                           -ครั้งที่ 2                                                                                                                                                มิถุนายน

-ครั้งที่ 3                                                                                                                                                กรกฎาคม

    -รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                                                      พฤษภาคม-กันยายน

    - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน)

      กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี                                                                                                          ตุลาคมเป็นต้นไป