แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลชีลอง

 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม

ก.ขั้นเตรียมการ

    1.ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ                                              กันยายน

         (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)

    2.สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ                                                                                                     ตุลาคม  

    3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                                                                                         พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

    4.จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)            ธันวาคม

 

ข.ขั้นดำเนินการจัดเก็บ

    1.กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม

       -รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง                                                                                        มกราคม – มีนาคม

       -ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)                                                            มกราคม-เมษายน

    2.กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม                                                                                                                    เมษายน-ธันวาคม

       -รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง                                                                                        เมษายน-ธันวาคม

    3.การชำระค่าภาษี

       กรณีปกติ

       -รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)                                        มกราคม-พฤษภาคม

 

    กรณีพิเศษ                                                                                                                                                         กุมภาพันธ์-กันยายน

(1)       ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

-  รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

(2)       ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี

1.รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4)                                                       กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

2.ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                                                                       กุมภาพันธ์ - มิถุนายน

3.ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)                                                                             มีนาคม – กรกฎาคม

4.รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                                                 มีนาคม – กันยายน

5.ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)

 

หมายเหตุ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้ปฏิบัติระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม

 

-2-

ค.ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ

    1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในกำหนดเวลา

    -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ                                                                                                   มีนาคม

      (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ

    -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา

                           -ครั้งที่ 1                                                                                                                                                เมษายน

                           -ครั้งที่ 2                                                                                                                                                พฤษภาคม

    -แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ)                                                                    เมษายน-กรกฎาคม

     เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ

    -รับชำระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา 25                                                                                           เมษายน-กันยายน

2.ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

    -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี

-ครั้งที่ 1                                                                                                                                                พฤศจิกายน

                           -ครั้งที่ 2                                                                                                                                                มิถุนายน

-ครั้งที่ 3                                                                                                                                                กรกฎาคม

    -รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                                                      พฤษภาคม-กันยายน

    - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน)

      กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี                                                                                                          ตุลาคมเป็นต้นไป