แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี  2558

เทศบาลตำบลชีลอง

 

แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

                1.สำรวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

                2.ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์

                3.รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียน)

                4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น

                5.รับชำระภาษีภาษี/ส่งเงินรายได้ประจำวัน

หัวหน้างานผลประโยชน์ , หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ,หัวหน้างานจัดเก็บรายได้

ผู้อำนวยการกองคลัง

                1.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ร.ด.2 และเอกสารประกอบ

                2.แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. (ลงทะเบียน)

                3.ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

                4.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทรณ์ภาษี

ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองคลัง

                1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี

                2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบภ.ร.ด       

                3.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ

                4.ออกหนังสือแจ้งเตือน กรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด

                5.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด

                6.ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชีลอง

                1.พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)

                2.ลงมติชี้ขาดตามคำร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ

                3.มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด

                4.มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

นิติกร

                1.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด

                2.ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ