ท่านคิดว่าการให้บริการของ อบต.ชีลอง เป็นอย่างไร

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

WEBMAIL

Click Here to get Free Counterดอกไม้ประจำ อบต.ชีลอง


ดอกสุพรรณิกา (ดอกฝ้ายคำ)
สมุดเยี่ยม - ติดต่อ อบต.
ชีลอง
GUESTBOOK

ตราองค์การบริหารส่วนตำบล

การคมนาคม

              การคมนาคมมีเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัดได้ 2 เส้นทาง คือ
1. ถนนสายชัยภูมิ - สีคิ้ว
                                          มีหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้ จำนวน 9 หมู่บ้าน คือ บ้านชีลอง บ้านกุดเหม่ง บ้านใหม่พัฒนา บ้านท่าขามแป บ้านหนองสระ บ้านโนนหว้านไพล บ้านโนนดู่ บ้านหนองหว้า และบ้านหนองคล้า

                   

2. ถนนสายชัยภูมิ - บ้านเขว้า
                                         มีหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้ จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ
บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5 บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15 บ้านหัวหนอง หมู่ 6 และบ้านหัวหนอง หมู่ 14 บ้านโป่งเกต หมู่ 7 บ้านหนองปลาโด หมู่ 8 มีรถโดยสารรับจ้างทั้ง 2 สาย มีความสะดวกในการติดต่อ อีกทั้งมีถนนเชื่อมผ่านระหว่างหมู่บ้าน เพื่อเดินทางติดต่อกันได้ แต่ไม่สะดวกมากนัก เพราะส่วนมากยังเป็นถนนลูกรัง และคดเคี้ยวอยู่มาก ประชาชนส่วนใหญ่
ใช้บริการรถโดยสารขนาดเล็ก , รถจักรยานยนต์ และรถสามล้อรับจ้างส่วนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร นิยมใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก หรือรถยนต์กระบะส่วนบุคคล ที่มีอยู่ในหมู่บ้านขนส่งสู่ตลาด หรือแหล่งรับซื้อต่าง ๆ


               


                           
      

   

                          

                                                                                                                         

การเดินทางเข้าสู่ตำบลชีลอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองชัยภูมิ
ห่างจากอำเภอไปตามถนนสายชัยภูมิ – บ้านเขว้า เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร