เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
เทศบาลตำบลชีลองจัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความผูกพันธ์ในองค์กรและสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการทำงานได้ตามระเบียบ ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลชีลองขอขอบคุณ คณะวิทยากรจาก กกต.จังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลชีลองขอขอบคุณ คณะวิทยากรจาก ปปช.จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตำบลชีลองขอขอบคุณ วิทยากร ท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ นางสุธรรมา เลิศฤทธิ์