เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
งานกองคลัง  เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
   
งบแสดงฐานะการเงินใหม่  
นโยบายบัญชีที่สำคัญ  
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน  
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง  
หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน  
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม  
หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ  
หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี  
หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น  
หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย  
หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก  
หมายเหตุ 12 เงินสะสม