เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
"กิจกรรมคนไทยหัวใจเดียวกัน" เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลร่วมจัดกิจกรรม คนไทยหัวใจเดียวกัน
พี่น้องประชาชนทุกๆหมู่บ้านในตำบลชีลอง เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องประชุมภูคุ้มข้าว เทศบาลตำบลชีลอง..
..จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย...
   
ทีมวิทยากร "คนไทยหัวใจเดียวกัน"
เริ่มกิจกรรมโครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน"
   
..แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม..
..แสดงข้อคิดเห็นปัญหาด้านต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหา..
   
นายสงบ  สุขนาแซง นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง พบปะผู้เข้าร่วมโครงการ...
แต่ละกลุ่มมานำเสนอ...ปัญหาและแนวทางแก้ไข
   
...สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข...
..ร่วมถ่ายรูปหมู่กับผู้เข้าร่วมโครงการ..