เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล และแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน บ้านโป่งเกต หมู่7 ตำบลชีลอง
   
ณ ศาลา sml บ้านโป่งเกต หมู่ 7 ตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชาคม..
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง นายสงบ   สุขนาแซง พบปะพี่น้องประชาชน และรับฟังปัญหาเดือดร้อนต่างๆ...
   
ท่านปลัดเทศบาลตำบลชีลอง  นางสาวตะวันณา   เตชิณี พบปะพี่น้องประชาชน...
   
ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่7 พบปะพี่น้องประชาชน และร่วมแก้ปัญหาชุมชน...
พี่น้องประชาชนเสนอโครงการต่างๆ...เพื่อให้ทางเทศบาลดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป
 
..ลงมติโครงการต่างๆที่เสนอ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลต่อไป...