เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล และแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน บ้านโนนหว้านไพล หมู่ ๔ ตำบลชีลอง
   
ณ ศาลา sml บ้านโนนหว้านไพล หมู่ ๔ ตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชาคม..
.... ห้องแถลงข่าว งานแสดงนิทรรศการชีลองโมเดล .....
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง นายสงบ   สุขนาแซง พบปะพี่น้องบ้านโนนหว้านไพล...
ท่านปลัดเทศบาลตำบลชีลอง  นางสาวตะวันณา   เตชิณี พบปะพี่น้องประชาชนบ้านโนนหว้านไพล หมู่๔
พิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนชีลองวิทยา
นายสมเกียรติ   แต่งทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านโนนหว้านไพล หมู่๔ พบปะพี่น้องประชาชน และร่วมแก้ปัญหาชุมชน...
พี่น้องประชาชนเสนอโครงการต่างๆ...เพื่อให้ทางเทศบาลดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป
..ลงมติโครงการต่างๆที่เสนอ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลต่อไป...
นางรัชนี   ศรีชัยวงค์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและเรื่องขยะชุมชน...
ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมรับฟังปัญหา และการเสนอโครงการ พร้อมหาแนวทางพัฒนาแก้ไขต่อไป...